Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Białogard dnia 05 września 2013r.

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Białogardzie ul. Dąbrowszczaków 18 ogłasza, że w dniu 30 września 2013 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółki pokój nr 105 I piętro zostaną przeprowadzone rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych – działki oznaczone w ewidencji gruntów miasta Białogard numerami i cenami wywoławczymi:

działka nr 41/2 o powierzchni 15,00 m2 KW nr KO1B/00044359/6 cena wywoławcza: 1 606,00zł plus podatek VAT 23% = 1 975,38zł brutto

działka nr 41/3 o powierzchni 24,00 m2 KW KO1B/00044359/6 cena wywoławcza: 1 606,00zł plus podatek brutto 23% = 1 975,38zł brutto
działka nr 42/1
o powierzchni 297,00 m2 KW nr KO1B/00044360/6 cena wywoławcza: 24 472,00zł plus podatek VAT 23% = 30 100,56zł brutto

działka nr 45/1
o powierzchni 781,00 m2 KW nr KO1B/00044361/3 cena wywoławcza: 65120,00zł plus podatek VAT 23% = 80 097,60zł brutto

działka nr 46/1
o powierzchni 302,00 m2 KW nr KO1B/00044362/0 cena wywoławcza: 24 888,00zł plus podatek VAT 23% = 30 612,24zł brutto

położonych w obrębie ewidencyjnym nr 17 w Białogardzie przy ulicy Świdwińskiej stanowiących własność TBS.

Wydzielone w podziale działki gruntu oznaczone są jako teren zabudowy wg następująco:

działka nr 41/2 o pow. 15,00 m2 oraz działka nr 41/3 o pow. 24,00 m2 zlokalizowane są w bliskiej części miasta Białogard, w sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej i usługowej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard zatwierdzonym Uchwałą rady Miejskiej Białogardu Nr XLVII/396/06 z dnia 27.10.2006r ( Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 111 poz.2163) zmienionym Uchwałą Nr LIV/346/2009 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 28.10.2009r ( Dz. Urz.Woj. Zach. Nr 93, poz. 2644) działka gruntu nr 41/2 obręb 17 m. Białogard znajduje się w podstrefie funkcjonalno- przestrzennej C1 pod symbolami: 3MW,U,MN- przeznaczona jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej, teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności i działka gruntu nr 41/3 obręb 17 m. Białogard znajduje się w podstrefie funkcjonalno- przestrzennej C1 pod symbolami: 13MW,U – przeznaczona jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej,-

działka gruntu nr 42/1 o pow. 297,00 m2 obręb 17 m. Białogard znajduje się w podstrefie funkcjonalno- przestrzennej C1 pod symbolami: 3MW,U,MN – przeznaczona jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej, teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności,-

działka gruntu nr 45/1 o pow. 781,00 m2 obręb 17 m. Białogard znajduje się w podstrefie funkcjonalno- przestrzennej C1 pod symbolami: 13 MW,U – przeznaczona jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej,-

działka gruntu nr 46/1 o pow. 302,00 m2 obręb 17 m. Białogard znajduje się w podstrefie funkcjonalno- przestrzennej C1 pod symbolami: 3MW,U,MN- przeznaczona jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej, teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności.

Dla powyższych nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste o numerach podanych jak na wstępie i nie są one obciążone prawami osób trzecich.


Terminy odbytych przetargów nieograniczonych w formie ofert na sprzedaż nieruchomości gruntowych wymienionych jak wyżej:

I przetarg odbył się dnia 30 lipca 2013r godz. 10:00;

II przetarg odbył się dnia 03 września 2013r godz. 10:00

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętych kopertach, można składać w Dziale Technicznym Białogardzkiego TBS ul. Dąbrowszczaków 18, 78-200 Białogard, pokój nr 105, I piętro, w terminie do dnia 30 września 2011 r. do godz. 9:00 .

Więcej informacji na temat rokowań można zapoznać się na naszej stronie internetowej: www.tbs-bialogard.pl dział przetargi aktualne oraz na stronie informacji publicznej BTBS htp:// btbs.bip.parseta.pl//.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę brutto( nie mniejszą od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu) na zakup: działek gruntowych jednej lub wszystkie razem i sposób jej zapłaty,

- proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.


Prezes Zarządu Białogardzkiego

mgr inż. Władysław Szymielewicz

ZARZĄDZENIE NR 5 /2013r

Prezesa Zarządu Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Białogardzie z dnia 05 września 2013r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań w dniu 30 września 2013r o godz. 1000 na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych – działki oznaczone w ewidencji gruntów miasta Białogard numerami i cenami wywoławczymi obniżonymi o 20% ceny wywoławczej przetargowej ( po odbytych dwóch przetargach nieograniczonych w formie ofertowym):

działka nr 41/2 o powierzchni 15,00 m2 KW nr KO1B/00044359/6 cena wywoławcza: 1 606,00zł plus podatek VAT 23% = 1 975,38zł brutto

działka nr 41/3 o powierzchni 24,00 m2 KW nr KO1B/00044359/6 cena wywoławcza: 1 606,00zł plus podatek brutto 23% = 1 975,38zł brutto
działka nr 42/1
o powierzchni 297,00 m2 KW nr KO1B/00044360/6 cena wywoławcza: 24 472,00zł plus podatek VAT 23% = 30 100,56zł brutto

działka nr 45/1
o powierzchni 781,00 m2 KW nr KO1B/00044361/3 cena wywoławcza: 65120,00zł plus podatek VAT 23% = 80 097,60zł brutto

działka nr 46/1
o powierzchni 302,00 m2 KW nr KO1B/00044362/0 cena wywoławcza: 24 888,00zł plus podatek VAT 23% = 30 612,24zł brutto

położonych w obrębie ewidencyjnym nr 17 w Białogardzie przy ulicy Świdwińskiej stanowiących własność TBS.

Na podstawie ogłoszenia z dnia 05 września 2013r umieszczonego na stronie internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej BTBS oraz tablicy ogłoszeń Spółki i Urzędu Miasta Białogard na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych- działki oznaczone numerami jak na wstępie stanowiących własność TBS zarządzam co następuje:

§ 1

1. Powołuję Komisję do przeprowadzenia rokowań wymienionych jak na wstępie w następujących osobach:

1) mgr Celina Szadziewska - Przewodniczący(a) komisji

2) Małgorzata Rytwińska - członek

3) Maria Zemła - sekretarz

2. Zadaniem komisji w osobach wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu jest przeprowadzenie postępowania w formie rokowań zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami a mianowicie zgodnie z:

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zmianami),

- ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity na podstawie Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2010r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami: (Dz. U. z 2010r Nr 102, poz. 651),

- regulaminem i warunkami rokowań.

3. Opracowanie regulaminu i warunków rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowych wymienionych jak na wstępie.

4. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonych rokowań i przekazanie dla Prezesa Spółki do zatwierdzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Zarządu Białogardzkiego

TBS Spółka z o.o.

mgr inż. Władysław Szymielewicz

Białogard dnia 05 września 2013r


REGULAMIN I WARUNKI

PRZEPROWADZENIA ROKOWAŃ DNIA 30 WRZEŚNIA r O GODZ. 10:00

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych działek oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Białogard numerami i cenami wywoławczymi po obniżeniu ceny przetargowej o 20% :

działka nr 41/2 o powierzchni 15,00 m2 KW nr KO1B/00044359/6 cena wywoławcza: 1 606,00zł plus podatek VAT 23% = 1 975,38zł brutto

działka nr 41/3 o powierzchni 24,00 m2 KW KO1B/00044359/6 cena wywoławcza: 1 606,00zł plus podatek brutto 23% = 1 975,38zł brutto
działka nr 42/1
o powierzchni 297,00 m2 KW nr KO1B/00044360/6 cena wywoławcza: 24 472,00zł plus podatek VAT 23% = 30 100,56zł brutto

działka nr 45/1
o powierzchni 781,00 m2 KW nr KO1B/00044361/3 cena wywoławcza: 65120,00zł plus podatek VAT 23% = 80 097,60zł brutto

działka nr 46/1
o powierzchni 302,00 m2 KW nr KO1B/00044362/0 cena wywoławcza: 24 888,00zł plus podatek VAT 23% = 30 612,24zł brutto

położonych w obrębie ewidencyjnym nr 17 w Białogardzie przy ulicy Świdwińskiej stanowiących

własność TBS.

1. Po II-gim przetargu nieograniczonym ofertowym zakończonym wynikiem negatywnym ogłoszenie o rokowaniach zawiera następujące informacje:

1) Dane o przedmiocie rokowań,

2) obciążeniach nieruchomości,

3) o cenie wywoławczej,

4) zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość,

5) terminach przeprowadzonych przetargów,

6) możliwości, terminie i miejscu składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach,

7) terminie i miejscu, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami rokowań,

8) terminie i miejscu przeprowadzenia rokowań.

2. Zgłoszenia udziału w rokowaniach o których mowa w pkt 1 niniejszego regulaminu składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej przed wyznaczonym terminie rokowań.

3. Zgłoszenie powinno zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

2) datę sporządzenia zgłoszenia;

3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty ( nie mniejszą od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu).

4. Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

5. Prezes Zarządu Spółki powoła komisję do przeprowadzenia rokowań.

6.Przewodniczący komisji przeprowadzającej rokowania otwiera rokowania, przekazując uczestnikom rokowań informację dotyczącą przedmiotu rokowań:

6a.Przy przeprowadzeniu rokowań komisja w obecności uczestników:

a. podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń,

b. otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich treści uczestnikom, oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań,

c. przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłaszane przez uczestników rokowań,

d. ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań.

7. Komisja przeprowadzająca rokowania odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia:

1) nie odpowiadają warunkom rokowań,

2) zostały złożone po wyznaczonym terminie,

3) nie zawierają danych wymienionych w pkt 3 niniejszego regulaminu, lub dane te są nie kompletne,

4) są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści..

8.Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy, oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.

9. Dodatkowe propozycje uczestników rokowań złożone w treści ustnej części rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.

10. Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań komisja ustala nabywcę lub stwierdza, że nie wybiera nabywcy.

11. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji, komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.

12. Z przeprowadzonych rokowań przewodniczący komisji sporządza protokół.

13.Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu.

14. Przewodniczący komisji zawiadamia ustnie uczestników rokowań o wyniku rokowań bezpośrednio po ich zamknięciu.


Sporządziła:

Maria Zemła

Białogard, dnia 05 września 2013r.

Prezes Zarządu

Białogardzkiego TBS Spółka z o.o

mgr inż. Władysław Szymielewicz