Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Białogard, dnia 02 sierpnia 2013r.


Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Spółka z o.o w Białogardzie

ogłasza II nieograniczony przetarg ofertowy

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Spółki

Przedmiotem nieograniczonego przetargu ofertowego jest sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych- działek oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Białogard numerami:

działka nr 41/2 o powierzchni 15,00 m2 KW nr KO1B/00044359/6 cena wywoławcza: 2 007,50zł ( plus podatek VAT23%) wadium: 200,75 zł ( 10% ceny wywoławczej netto),-

działka nr 41/3 o powierzchni 24,00 m2 KW KO1B/00044359/6 cena wywoławcza: 2 007,50zł ( plus podatek VAT23%) wadium: 200,75 zł ( 10% ceny wywoławczej netto),-

działka nr 42/1 o powierzchni 297,00 m2 KW nr KO1B/00044360/6 cena wywoławcza: 30 590,00zł ( plus podatek VAT 23% ) wadium: 3 059,00zł ( 10% ceny wywoławczej netto),-

działka nr 45/1 o powierzchni 781,00 m2 KW nr KO1B/00044361/3 cena wywoławcza: 81400,00zł ( plus podatek VAT 23% ) wadium: 8 140,00zł ( 10% ceny wywoławczej netto),-

działka nr 46/1 o powierzchni 302,00 m2 KW nr KO1B/00044362/0 cena wywoławcza: 31 110zł ( plus podatek VAT 23% ) wadium: 3 111,00zł ( 10% ceny wywoławczej netto),-

położonych w obrębie ewidencyjnym nr 17 w Białogardzie przy ulicy Świdwińskiej stanowiących własność TBS.

Wydzielone w podziale działki gruntu oznaczone są jako teren zabudowy wg następująco:

działka nr 41/2 o pow. 15,00 m2 oraz działka nr 41/3 o pow. 24,00 m2 zlokalizowane są w bliskiej części miasta Białogard, w sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej i usługowej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard zatwierdzonym Uchwałą rady Miejskiej Białogardu Nr XLVII/396/06 z dnia 27.10.2006r ( Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 111 poz.2163) zmienionym Uchwałą Nr LIV/346/2009 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 28.10.2009r ( Dz. Urz.Woj. Zach. Nr 93, poz. 2644) działka gruntu nr 41/2 obręb 17 m. Białogard znajduje się w podstrefie funkcjonalno- przestrzennej C1 pod symbolami: 3MW,U,MN- przeznaczona jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej, teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności i działka gruntu nr 41/3 obręb 17 m. Białogard znajduje się w podstrefie funkcjonalno- przestrzennej C1 pod symbolami: 13MW,U – przeznaczona jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej,-

działka gruntu nr 42/1 o pow. 297,00 m2 obręb 17 m. Białogard znajduje się w podstrefie funkcjonalno- przestrzennej C1 pod symbolami: 3MW,U,MN – przeznaczona jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej, teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności,-

działka gruntu nr 45/1 o pow. 781,00 m2 obręb 17 m. Białogard znajduje się w podstrefie funkcjonalno- przestrzennej C1 pod symbolami: 13 MW,U – przeznaczona jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej,-

działka gruntu nr 46/1 o pow. 302,00 m2 obręb 17 m. Białogard znajduje się w podstrefie funkcjonalno- przestrzennej C1 pod symbolami: 3MW,U,MN- przeznaczona jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej, teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności.


Dla powyższych nieruchomości prowadzona są księgi wieczyste o numerach podanych jak na wstępie i nie są one obciążone prawami osób trzecich.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

- złożenie do dnia 03 września 2013r do godz. 09:00 pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem,” Oferta na II przetarg - dotyczy nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Białogard pod numerem: 41/2 o pow. 15,00 m2; działka nr 41/3 o pow. 24,00 m2 ; działka nr 42/1 o pow. 297 m2 ; działka nr 45/1 o pow. 781,00 m2; działka nr 46/1 o pow. 302,00 m2 w obr. 017 m. Białogard przy ulicy Świdwińskiej” w Białogardzkim TBS Spółka z o.o. przy ulicy Dąbrowszczaków 18 w Białogardzie I piętro sekretariat- pokój nr 106, zgodnie z regulaminem i warunkami przetargu.

- wpłacenie wadium w gotówce na każdą działkę osobno lub na wszystkie działki objęte przedmiotem przetargu na konto Białogardzkiego TBS Sp. o.o. w Białogardzie BANK PEKAO S.A. I/Oddział Białogard Nr 34124036661111000043447691, najpóźniej w terminie składania ofert tj. do 03 września 2013r do godz. 9:00. Wpłata wadium w formie przelewu bankowego powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w terminie składania ofert, wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

Część jawna II przetargu odbędzie się w dniu 03 września 2013r o godz. 10:00 w siedzibie Białogardzkiego TBS Spółka z o.o. w Białogardzie ul. Dąbrowszczaków 18 pokój nr 105.

Wpłacenie wadium na działkę lub na wszystkie działki wymienione jak na wstępie ogłoszenia oznacza przyjęcie warunków przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży- zakupu w terminie wyznaczonym przez TBS w Białogardzie.

Prezes Zarządu BTBS zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert w przypadku zaistnienia ważnych powodów.


Dodatkowych informacji o przedmiocie, regulaminie i warunkach przetargu udziela Dział Techniczny TBS w Białogardzie ul. Dąbrowszczaków 18 I p. pokój nr 105 tel.94/31291-15, adres strony internetowej: www.tbs-bialogard.pl e-mail:biuro@tbs-bialogard.pl

Ogłoszenie i regulamin przetargu znajduje się również na stronie internetowej Spółki www.tbs-bialogard.pl i Biuletynu Informacji Publicznej BTBS Białogard /btbs.bip.parseta.pl/ w dziale „ przetargi”.

Prezes Zarządu

Białogardzkiego TBS Sp. z o.o.

mgr inż. Władysław Szymielewicz


Białogard, dnia 02 sierpnia 2013r


Białogard, dnia 02 sierpnia 2013r

ZARZĄDZENIE NR 3 /2013r

Prezesa Zarządu Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Białogardzie z dnia 02 sierpnia 2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w formie nieograniczonego II-go przetargu ofertowego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych – działek oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Białogard numerami:

działka nr 41/2 o powierzchni 15,00 m2

działka nr 41/3 o powierzchni 24,00 m2

działka nr 42/1 o powierzchni 297,00 m2

działka nr 45/1 o powierzchni 781,00 m2

działka nr 46/1 o powierzchni 302,00 m2

położonych w obrębie ewidencyjnym nr 17 przy ulicy Świdwińskiej miasta Białogard stanowiące własność Spółki. Sprzedaż przedmiotowych działek w drodze przetargowej.

Zgodnie z Decyzją Burmistrza Miasta Białogardu z dnia 11 grudnia 2012r znak: GN.6831.20.2012 wydzielone w podziale działki gruntu oznaczone są jako teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej, stanowi pierwszy etap wyodrębnienia działek zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard oraz opracowaną koncepcją programowo- przestrzenną zagospodarowania terenu położonego pomiędzy ulicami Zaułek Drzewny, Świdwińska, Wojska Polskiego a rzeką Liśnica w Białogardzie.

Na podstawie ogłoszonego na dzień 03 września 2013r. godz. 10:00 nieograniczonego II-go przetargu ofertowego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych- działek wymienionych jak na wstępie stanowiących własność TBS zarządzam co następuje:

§ 1

1. Powołuję komisję do przeprowadzenia postępowania przetargowego w formie nieograniczonego II-go przetargu ofertowego w następujących osobach:

1) Anna Sienkiewicz - Przewodniczący(a) komisji

2) Małgorzata Rytwińska - członek

3) Maria Zemła - sekretarz

2. Zadaniem komisji w osobach wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu jest przeprowadzenie postępowania przetargowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami a mianowicie zgodnie z:

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zmianami),

- ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity na podstawie Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2010r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami: (Dz. U. z 2010r Nr 102, poz. 651),

- regulaminem i warunkami przetargu nieograniczonego ofertowego.

3. Opracowanie regulaminu i warunków nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż nieruchomości gruntowych wymienionych jak wyżej.

4. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego postępowania przetargowego i przekazanie dla Prezesa Spółki do zatwierdzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Zarządu

Białogardzkiego TBS Spółka z o.o

mgr inż. Władysław Szymielewicz

REGULAMIN I WARUNKI II -go NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU OFERTOWEGO