Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

 

Białogard, dnia 01 lipca 2013r.

Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Spółka z o.o w Białogardzie

ogłasza I nieograniczony przetarg ofertowy

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Spółki

Przedmiotem nieograniczonego przetargu ofertowego jest sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych- działek oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Białogard numerami:

działka nr 41/2 o powierzchni 15,00 m2 KW nr KO1B/00044359/6 cena wywoławcza: 2 007,50zł ( plus podatek VAT23%) wadium: 200,75 zł ( 10% ceny wywoławczej netto),-

działka nr 41/3 o powierzchni 24,00 m2 KW KO1B/00044359/6 cena wywoławcza: 2 007,50zł ( plus podatek VAT23%) wadium: 200,75 zł ( 10% ceny wywoławczej netto),-

działka nr 42/1 o powierzchni 297,00 m2 KW nr KO1B/00044360/6 cena wywoławcza: 30 590,00zł ( plus podatek VAT 23% ) wadium: 3 059,00zł ( 10% ceny wywoławczej netto),-

działka nr 45/1 o powierzchni 781,00 m2 KW nr KO1B/00044361/3 cena wywoławcza: 81400,00zł ( plus podatek VAT 23% ) wadium: 8 140,00zł ( 10% ceny wywoławczej netto),-

działka nr 46/1 o powierzchni 302,00 m2 KW nr KO1B/00044362/0 cena wywoławcza: 31 110zł ( plus podatek VAT 23% ) wadium: 3 111,00zł ( 10% ceny wywoławczej netto),-

położonych w obrębie ewidencyjnym nr 17 w Białogardzie przy ulicy Świdwińskiej stanowiących własność TBS.

Wydzielone w podziale działki gruntu oznaczone są jako teren zabudowy wg następująco:

działka nr 41/2 o pow. 15,00 m2 oraz działka nr 41/3 o pow. 24,00 m2 zlokalizowane są w bliskiej części miasta Białogard, w sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej i usługowej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard zatwierdzonym Uchwałą rady Miejskiej Białogardu Nr XLVII/396/06 z dnia 27.10.2006r ( Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 111 poz.2163) zmienionym Uchwałą Nr LIV/346/2009 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 28.10.2009r ( Dz. Urz.Woj. Zach. Nr 93, poz. 2644) działka gruntu nr 41/2 obręb 17 m. Białogard znajduje się w podstrefie funkcjonalno- przestrzennej C1 pod symbolami: 3MW,U,MN- przeznaczona jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej, teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności i działka gruntu nr 41/3 obręb 17 m. Białogard znajduje się w podstrefie funkcjonalno- przestrzennej C1 pod symbolami: 13MW,U – przeznaczona jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej,-

działka gruntu nr 42/1 o pow. 297,00 m2 obręb 17 m. Białogard znajduje się w podstrefie funkcjonalno- przestrzennej C1 pod symbolami: 3MW,U,MN – przeznaczona jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej, teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności,-

działka gruntu nr 45/1 o pow. 781,00 m2 obręb 17 m. Białogard znajduje się w podstrefie funkcjonalno- przestrzennej C1 pod symbolami: 13 MW,U – przeznaczona jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej,-

działka gruntu nr 46/1 o pow. 302,00 m2 obręb 17 m. Białogard znajduje się w podstrefie funkcjonalno- przestrzennej C1 pod symbolami: 3MW,U,MN- przeznaczona jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej, teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności.

Dla powyższych nieruchomości prowadzona są księgi wieczyste o numerach podanych jak na wstępie i nie są one obciążone prawami osób trzecich.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

- złożenie do dnia 30 lipca 2013r do godz. 09:00 pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem,” Oferta na I przetarg - dotyczy nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Białogard pod numerem: 41/2 o pow. 15,00 m2; działka nr 41/3 o pow. 24,00 m2 ; działka nr 42/1 o pow. 297 m2 ; działka nr 45/1 o pow. 781,00 m2; działka nr 46/1 o pow. 302,00 m2 w obr. 017 m. Białogard przy ulicy Świdwińskiej” w Białogardzkim TBS Spółka z o.o. przy ulicy Dąbrowszczaków 18 w Białogardzie I piętro sekretariat- pokój nr 106, zgodnie z regulaminem i warunkami przetargu.

- wpłacenie wadium w gotówce na każdą działkę osobno lub na wszystkie działki objęte przedmiotem przetargu na konto Białogardzkiego TBS Sp. o.o. w Białogardzie BANK PEKAO S.A. I/Oddział Białogard Nr 34124036661111000043447691, najpóźniej w terminie składania ofert do godz. 9:00. Wpłata wadium w formie przelewu bankowego powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w terminie składania ofert, wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

Część jawna I przetargu odbędzie się w dniu 30 lipca 2013r o godz. 10:00 w siedzibie Białogardzkiego TBS Spółka z o.o. w Białogardzie ul. Dąbrowszczaków 18 pokój nr 105.

Wpłacenie wadium na działkę lub na wszystkie działki wymienione jak na wstępie ogłoszenia oznacza przyjęcie warunków przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży- zakupu w terminie wyznaczonym przez TBS w Białogardzie.

Prezes Zarządu BTBS zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

Dodatkowych informacji o przedmiocie, regulaminie i warunkach przetargu udziela Dział Techniczny TBS w Białogardzie ul. Dąbrowszczaków 18 I p. pokój nr 105 tel.94/31291-15, adres strony internetowej: www.tbs-bialogard.pl

Ogłoszenie i regulamin przetargu znajduje się również na stronie internetowej Spółki www.tbs-bialogard.pl i Biuletynu Informacji Publicznej BTBS Białogard /btbs.bip.parseta.pl/ w dziale „ przetargi”.

Prezes Zarządu

Białogardzkiego TBS Sp. z o.o.

mgr inż. Władysław Szymielewicz

Białogard, dnia 01 lipca 2013r

Białogard, dnia 01 lipca 2013r

ZARZĄDZENIE NR 2 /2013r

Prezesa Zarządu Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Białogardzie z dnia 01 lipca 2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w formie nieograniczonego I-go przetargu ofertowego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych – działek oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Białogard numerami:

działka nr 41/2 o powierzchni 15,00 m2

działka nr 41/3 o powierzchni 24,00 m2

działka nr 42/1 o powierzchni 297,00 m2

działka nr 45/1 o powierzchni 781,00 m2

działka nr 46/1 o powierzchni 302,00 m2

położonych w obrębie ewidencyjnym nr 17 przy ulicy Świdwińskiej miasta Białogard stanowiące własność Spółki. Sprzedaż przedmiotowych działek w drodze przetargowej.

Zgodnie z Decyzją Burmistrza Miasta Białogardu z dnia 11 grudnia 2012r znak: GN.6831.20.2012 wydzielone w podziale działki gruntu oznaczone są jako teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej, stanowi pierwszy etap wyodrębnienia działek zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard oraz opracowaną koncepcją programowo- przestrzenną zagospodarowania terenu położonego pomiędzy ulicami Zaułek Drzewny, Świdwińska, Wojska Polskiego a rzeką Liśnica w Białogardzie.

Na podstawie ogłoszonego na dzień 30. lipca 2013r. godz. 10:00 nieograniczonego I-go przetargu ofertowego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych- działek wymienionych jak na wstępie stanowiących własność TBS zarządzam co następuje:

§ 1

1. Powołuję komisję do przeprowadzenia postępowania przetargowego w formie nieograniczonego I-go przetargu ofertowego w następujących osobach:

1) Celina Szadziewska - Przewodniczący(a) komisji

2) Małgorzata Rytwińska - członek

3) Maria Zemła - sekretarz

2. Zadaniem komisji w osobach wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu jest przeprowadzenie postępowania przetargowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami a mianowicie zgodnie z:

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zmianami),

- ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity na podstawie Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2010r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami: (Dz. U. z 2010r Nr 102, poz. 651),

- regulaminem i warunkami przetargu nieograniczonego ofertowego.

3. Opracowanie regulaminu i warunków nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż nieruchomości gruntowych wymienionych jak wyżej.

4. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego postępowania przetargowego i przekazanie dla Prezesa Spółki do zatwierdzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania Prezes Zarządu

Białogardzkiego TBS Spółka z o.o

mgr inż. Władysław Szymielewicz

REGULAMIN I WARUNKI

I -go NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU OFERTOWEGO

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych składających się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów:

działka nr 41/2 o powierzchni 15,00 m2

działka nr 41/3 o powierzchni 24,00 m2

działka nr 42/1 o powierzchni 297,00 m2

działka nr 45/1 o powierzchni 781,00 m2

działka nr 46/1 o powierzchni 302,00 m2

przy ulicy Świdwińskiej obręb 17 m. Białogard stanowiących własność Białogardzkiego TBS Spółka z o.o. w Białogardzie przy ul. Dąbrowszczaków 18

1. Podstawą prawną przeprowadzenia przetargu jest Decyzja Burmistrza Miasta Białogardu z dnia 11 grudnia 2012r znak: GN.6831.20.2012r w sprawie wydzielenia w podziale działki gruntu oznaczone jako teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej, stanowi pierwszy etap wyodrębnienia działek zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard oraz opracowaną koncepcją programowo- przestrzenną zagospodarowania terenu położonego pomiędzy ulicami Zaułek Drzewny, Świdwińska, Wojska Polskiego a rzeką Liśnica w Białogardzie przy ulicy Świdwińskiej w obrębie ewidencyjnym 17 m. Białogard stanowiącej własność Białogardzkiego TBS Spółka z o.o. , że w wyniku tegoż podziału powstały następujące działki gruntu:

- działka nr 41/2 o pow. 15,00 m2 oraz działka nr 41/3 o pow. 24,00 m2 zlokalizowane są w bliskiej części miasta Białogard, w sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej i usługowej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard zatwierdzonym Uchwałą rady Miejskiej Białogardu Nr XLVII/396/06 z dnia 27.10.2006r ( Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 111 poz.2163) zmienionym Uchwałą Nr LIV/346/2009 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 28.10.2009r ( Dz. Urz.Woj. Zach. Nr 93, poz. 2644) działka gruntu nr 41/2 obręb 17 m. Białogard znajduje się w podstrefie funkcjonalno- przestrzennej C1 pod symbolami: 3MW,U,MN- przeznaczona jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej, teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności i działka gruntu nr 41/3 obręb 17 m. Białogard znajduje się w podstrefie funkcjonalno- przestrzennej C1 pod symbolami: 13MW,U – przeznaczona jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej,-

- działka gruntu nr 42/1 o pow. 297,00 m2 obręb 17 m. Białogard znajduje się w podstrefie funkcjonalno- przestrzennej C1 pod symbolami: 3MW,U,MN – przeznaczona jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej, teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności,-

- działka gruntu nr 45/1 o pow. 781,00 m2 obręb 17 m. Białogard znajduje się w podstrefie funkcjonalno- przestrzennej C1 pod symbolami: 13 MW,U – przeznaczona jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej,-

- działka gruntu nr 46/1 o pow. 302,00 m2 obręb 17 m. Białogard znajduje się w podstrefie funkcjonalno- przestrzennej C1 pod symbolami: 3MW,U,MN- przeznaczona jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej, teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności.

2. Przetarg przeprowadza się zgodnie z:

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zmianami),

- Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami: tekst jednolity na podstawie Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2010r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami: (Dz. U. z 2010r Nr 102, poz. 651),

- Uchwałą Nr 10 /2013r Rady Nadzorczej Białogardzkiego TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Białogardzie z dnia 25 czerwca 2013r w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych przy ulicy Świdwińskiej w Białogardzie,-

- Uchwała Nr 9/2013r Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „ Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” z siedzibą w Białogardzie z dnia 26 czerwca 2013r w sprawie zbycia niezabudowanych nieruchomości gruntowych,

- niniejszym regulaminem i warunkami przetargu ofertowego.

3. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Prezes Zarządu BTBS, który powołuje Przewodniczącego i członków Komisji Przetargowej.

4.Przedmiotem I-go nieograniczonego przetargu ofertowego jest sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych składających się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Białogard numerami:

działka nr 41/2 o powierzchni 0,0015 ha = 15 m2

działka nr 41/3 o powierzchni 0,0024 ha = 24 m2

działka nr 42/1 o powierzchni 0,0297 ha = 297 m2

działka nr 45/1 o powierzchni 0,0781ha= 781 m2

w obrębie ewidencyjnym nr 017 położonych w Białogardzie przy ulicy Świdwińskiej.

5. Ceny wywoławcze i wadium nieruchomości składających się z działek gruntowych oznaczonych jak niżej wynoszą:

działka nr 41/2 o powierzchni 15,00 m2 KW nr KO1B/00044359/6 cena wywoławcza: 2 007,50zł ( plus podatek VAT23%) wadium: 200,75 zł ( 10% ceny wywoławczej netto),-

działka nr 41/3 o powierzchni 24,00 m2 KW KO1B/00044359/6 cena wywoławcza: 2 007,50zł ( plus podatek VAT23%) wadium: 200,75 zł ( 10% ceny wywoławczej netto),-

działka nr 42/1 o powierzchni 297,00 m2 KW nr KO1B/00044360/6 cena wywoławcza: 30 590,00zł ( plus podatek VAT 23% ) wadium: 3 059,00zł ( 10% ceny wywoławczej netto),-

działka nr 45/1 o powierzchni 781,00 m2 KW nr KO1B/00044361/3 cena wywoławcza: 81400,00zł ( plus podatek VAT 23% ) wadium: 8 140,00zł ( 10% ceny wywoławczej netto),-

działka nr 46/1 o powierzchni 302,00 m2 KW nr KO1B/00044362/0 cena wywoławcza: 31 110zł ( plus podatek VAT 23% ) wadium: 3 111,00zł ( 10% ceny wywoławczej netto),-

Dla powyższych nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste wymienione jak wyżej i nie są one obciążone prawami osób trzecich.

6. Oferta przetargowa powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy oraz jej siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

- w przypadku firmy upoważnienie do jej reprezentowania oraz aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,

- datę sporządzenia oferty,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- oświadczenie, że nabywcy znane jest przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard oraz jej stan prawny i faktyczny,

- oferowaną cenę zakupu nieruchomości- działki wymienione w ust. 5 regulaminu ( nie niższą od wywoławczej) plus podatek VAT- 23%,

- podpis oferenta.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium na poszczególne działki lub za wszystkie działki objęte przedmiotem przetargu.

7. Pisemną ofertę należy złożyć, w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu, w zamkniętej kopercie z napisem, Oferta na I przetarg - dotyczy nieruchomości gruntowej niezabudowanej składających się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Białogard numerami: działka ; działka nr 41/2 o pow. 15 m2; działka nr 41/3 o pow. 24 m2 ; działka nr 42/1 o pow. 297m2; działka nr 45/1 o pow.781m2 ;działka nr 46/1 o pow.302m2 przy ulicy Świdwińskiej obręb 017 m. Białogard ”, w Białogardzkim TBS Spółka z o.o. przy ulicy Dąbrowszczaków 18 w Białogardzie pokój nr 106 I piętro sekretariat w godzinach pracy Spółki. Oferty można również nadsyłać pocztą lub przez kuriera wówczas powinny być one umieszczone w podwójnej kopercie. Na kopercie zewnętrznej należy zamieścić nazwę i adres Spółki w Białogardzie ul. Dąbrowszczaków 18 pok. Nr 106 78-200 Białogard, na wewnętrznej kopercie napis “ oferta na I przetarg nieograniczony ofertowy - dotyczy nieruchomości gruntowych niezabudowanych objętych przedmiotem postępowania przetargowego.

O prawidłowości (terminowości) złożenia oferty decyduje data jej wpływu.

8. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów.

W części jawnej przetargu komisja przetargowa:

- stwierdza liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody wniesienia wadium,

- otwiera koperty z ofertami i odczytuje ich treść,

- przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów,

- weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu,

- zawiadamia oferentów o terminie i miejscu odbywania się części niejawnej przetargu,

- zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

Na przetarg mają wstęp tylko osoby, które wpłaciły wadium i posiadają dowód jego wniesienia.

9. Komisja Przetargowa odmawia zakwalifikowania do części niejawnej przetargu, ofert które:

- zostały zgłoszone po wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie,

- zostały złożone przez oferentów, którzy nie wpłacili wadium, lub wpłacili wadium po wyznaczonym terminie,

- nie zawierają danych określonych w ust. 6 niniejszego regulaminu,

- nie zawierają daty sporządzenia oferty,

- nie zawierają wyrażonej kwotowo, oferowanej ceny zakupu nieruchomości,

- są nieczytelne, budzą wątpliwości, co do ich treści, rzetelności danych, lub zawierają przeróbki i skreślenia.

10. Komisja Przetargowa w części niejawnej:

- dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera ofertę najkorzystniejszą lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert,

- sporządza protokół z przetargu podając w tym rozstrzygnięcie przetargu wraz z uzasadnieniem,

- występuje z wnioskiem do Prezesa Zarządu Spółki o zatwierdzenie propozycji Komisji Przetargowej dotyczącej rozstrzygnięcia przetargu.

11. Przy wyborze oferty Komisja Przetargowa kieruje się wysokością oferowanej stawki ceny dla poszczególnych działek objętych przedmiotem postępowania przetargowego.

12. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty. Wówczas Komisja Przetargowa zawiadomi oferentów o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwi im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.

13. Informacja o wyniku przetargu zostanie wywieszona do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń BTBS w Białogardzie a także na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki, na okres 7 dni.

14. Wadium zwraca się w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu, przy czym, wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

15. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia notarialnej umowy kupna- sprzedaży w terminie wyznaczonym przez BTBS w Białogardzie.

16. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do podpisania protokołu z przetargu w terminie wyznaczonym przez Spółkę . Protokół stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży nieruchomości. Odmowa podpisania protokołu będzie jednoznaczne z odmową zawarcia umowy notarialnej kupna- sprzedaży nieruchomości i skutkować będzie przepadkiem wadium.

17. Zapłata w formie pieniężnej oferowanej na przetarg ceny za nieruchomość musi nastąpić przed podpisaniem umowy notarialnej.

18. Cena wywoławcza nieruchomości plus podatek VAT 23% stanowi cenę brutto.

19. Wszystkie koszty aktu notarialnego i opłat sądowych ponosi Kupujący.

20. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli na przetarg nie wpłynęła żadna oferta lub jeżeli żaden z uczestników przetargu pisemnego nie zaoferował ceny równoznacznej z wywoławczą a także gdy komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

21. Prezes Zarządu- Białogardzkiego TBS Spółka z o.o. Białogardzie zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z podaniem uzasadnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

22. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Białogardu. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego.

23. W przypadku wniesienia skargi Burmistrz Miasta Białogardu wstrzymuje dalsze czynności związane z przetargiem do czasu jej rozpatrzenia i podania do publicznej wiadomości.

24. Burmistrz Miasta Białogardu może uznać skargę za niezasadną, nakazać powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnić przetarg.

Prezes Zarządu Białogardzkiego TBS Sp. z o.o.

w Białogardzie

mgr inż. Władysław Szymielewicz

Sporządziła:

Maria Zemła

Białogard, dnia 01 lipca 2013r.