Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż budynku stołówki

BIAŁOGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

ul. Dąbrowszczaków 18 78-200 Białogard

www.tbs-bialogard.pl - tel. 94 312 44 – 26 fax. 94 312 64 – 44

NIP 672-000-66-37; wysokość kapitału zakładowego: 4 990 200 zł

Nr KRS 0000042523

Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział KRS

 

 

 

 Białogard, dnia 2009-07-23

OGŁOSZENIE

Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Białogardzie ul. Dąbrowszczaków 18 jako właściciel obiektów po byłym Internacie Zespołu Szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na działce nr 248/9 w obrębie ewidencyjnym nr 07 miasta Białogard przy ulicy Dąbrowszczaków 16 w Białogardzie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż budynku stołówki ( bez łącznika) o ogólnej powierzchni użytkowej: 597,30 m2 w tym: powierzchnia pomocnicza 582,30 m2 na którą składa się:

- piwnica 198,50 m2, parter 383,80 m2 oraz powierzchnia pomocnicza- parter 15,00 m2.

Budynek byłej stołówki może mieć inne przeznaczenie.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Dziale technicznym BTBS Sp. z o.o w Białogardzie przy ul. Dąbrowszczaków 18, pokój nr 102 I piętro w terminie do 27 sierpnia 2009r

do godz. 9:00.

Pisemna oferta powinna zawierać:

1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

2) datę sporządzenia oferty,

3) oświadczenie, że oferent zapoznał sie z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5)do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium w wysokości 40.000,00zł ( słownie: czterdzieści tysięcy złotych, które należy wpłacić na rachunek bankowy Spółki

nr 34 1240 3666 1111 0000 4344 7691

Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 27 sierpnia 2009r o godz. 10:00.

Przed terminem złożenia ofert należy wpłacić wadium w kwocie 40.000,00zł( słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) na konto Spółki podane jak na wstępie.

Spółka zawrze umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Umowa przyrzeczona zostanie zawarta w terminie 10 dni, licząc od dnia uzyskania zaświadczenia o odrębności lokalu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, a także do zawarcia umowy przyrzeczonej Spółka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i wybrania którejkolwiek z ofert.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie BTBS Sp. z o.o. w Białogardzie od dnia 27 lipca 2009r oraz opublikowane na stronie internetowej: www.tbs-bialogard.pl , w prasie lokalnej a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Białogard przy ul. 1 Maja 18.

Informacja telefoniczna pod numerem: 094/31291-15.

Prezes Zarządu- Dyrektor

Białogardzkiego TBS Spółka z o.o. w

Białogardzie

mgr inż. Władysław Szymielewicz