Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Przetarg na sprzedaż nieruchomości- działki gruntowa niezabudowana nr 117/32 w Białogardzie

 

Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Spółka z o.o w Białogardzie

ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Spółki

Przedmiotem nieograniczonego przetargu ofertowego jest sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej- działki oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Białogard numerem 117/32 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 19 w Białogardzie przy ulicy Księdza Czesława Berki o powierzchni 7483 m2 stanowiącej własność TBS.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 500.000,00zł słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100.

Wadium na przetarg wynosi: 50.000,00zł słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100.

Nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie działalności usługowej, znajduje się w obrębie zurbanizowanym terenie niezabudowanym. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr KW 44353 i nie jest ona obciążona prawami osób trzecich.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

- złożenie do dnia 26 listopada 2009r do godz. 09:00 pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem,” Oferta na przetarg - dotyczy nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Białogard numerem 117/32 o pow. 7483 m2 przy ulicy Księdza Czesława Berki w Białogardzie” w Białogardzkim TBS Spółka z o.o. przy ulicy Dąbrowszczaków 18 w Białogardzie I piętro pokój nr 106, zgodnie z regulaminem i warunkami przetargu.

- wpłacenie wadium na konto Białogardzkiego TBS Sp. o.o. w Białogardzie BANK PEKAO S.A. I/Oddział Białogard Nr 34124036661111000043447691, najpóźniej w terminie składania ofert. Wpłata wadium w formie przelewu bankowego powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w terminie składania ofert, wadium znajdowało sie na rachunku organizatora przetargu.

Część jawna przetargu odbędzie sie w dniu 26 listopada 2009r o godz. 10:00 w siedzibie Białogardzkiego TBS Spółka z o.o. w Białogardzie ul. Dąbrowszczaków 18 Ip. pokój nr 102.

Wpłacenie wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia sie uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży- zakupu w terminie wyznaczonym przez TBS w Białogardzie.

Prezes Zarządu BTBS zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Dodatkowych informacji o przedmiocie, regulaminie i warunkach przetargu udziela Dział Techniczny TBS w Białogardzie ul. Dąbrowszczaków 18 I p. Pokój nr 102 tel. 094/31291-15, adres stront internetowej: www.tbs-bialogard.pl

Ogłoszenie i regulamin przetargu znajduje się również na stronie internetowej Spółki www.tbs-bialogard.pl i Biuletynu Informacji Publicznej BTBS Białogard /btbs.bip.parseta.pl/

Prezes Zarządu

Białogardzkiego TBS Sp. z o.o.

mgr inż. Władysław Szymielewicz

REGULAMIN I WARUNKI

NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU OFERTOWEGO

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Białogard numerem 117/32 o pow. 7483 m2 przy ulicy Księdza Czesława Berki stanowiącej własność Białogardzkiego TBS Spółka z o.o. w Białogardzie przy ul. Dąbrowszczaków 18


1. Podstawą prawną przeprowadzenia przetargu jest uchwała Nr 10/09 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością “ Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego “ z siedzibą w Białogardzie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zbycia nieruchomości.

2. Przetarg przeprowadza się zgodnie z:

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zmianami),

- Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity: Dz.U. z 2004r Nr 261, poz.2603 ze zmianami,

niniejszym regulaminem i warunkami przetargu ofertowego.

3. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Prezes Zarządu BTBS, który powołuje Przewodniczącego i członków Komisji Przetargowej.

4. Przedmiotem nieograniczonego przetargu ofertowego jest sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Białogard numerem 117/32 w obrębie ewidencyjnym nr 19 położonej w Białogardzie przy ulicy Księdza Czesława Berki o powierzchni 7483 m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 500.000,00zł słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100

Wadium na przetarg wynosi: 50.000,00zł słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych

Nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie działalności usługowej, znajduje się w obrębie zurbanizowanym terenie niezabudowanym. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr KW 44353 i nie jest ona obciążona prawami osób trzecich.

5.1. Oferta przetargowa powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy oraz jej siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

- w przypadku firmy upoważnienie do jej reprezentowania oraz aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,

- datę sporządzenia oferty,

- oświadczenie, że oferent zapoznał sie z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- oświadczenie, że nabywcy znane jest przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard oraz jej stan prawny i faktyczny,

- oferowaną cenę zakupu nieruchomości ( wyższą od wywoławczej),

- podpis oferenta.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

5.2. Pisemną ofertę należy złożyć, w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu, w zamkniętej kopercie z napisem, “ Oferta na przetarg - dotyczy nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Białogard numerem 117/32 o pow. 7483 m2 przy ulicy Księdza Czesława Berki w Białogardzie” w Białogardzkim TBS Spółka z o.o. Przy ul. Dąbrowszczaków 18 pokój nr 106 I piętro sekretariat w godzinach pracy Spółki. Oferty można również nadsyłać pocztą lub przez kuriera wówczas powinny być one umieszczone w podwójnej kopercie. Na kopercie zewnętrznej należy zamieścić nazwę i adres Spółki w Białogardzie ul. Dąbrowszczaków 18 pok. Nr 106 78-200 Białogard, na wewnętrznej kopercie napis “ oferta na przetarg - dotyczy nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Białogard numerem 117/32 o pow. 7483 m2 przy ulicy Księdza Czesława Berki w Białogardzie”.

O prawidłowości (terminowości) złożenia oferty decyduje data jej wpływu.

6. Przetarg składa sie z części jawnej i niejawnej.

Część jawna przetargu odbywa sie w obecności oferentów.

W części jawnej przetargu komisja przetargowa:

- stwierdza liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody wniesienia wadium,

- otwiera koperty z ofertami i odczytuje ich treść,

- przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów,

- weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu,

- zawiadamia oferentów o terminie i miejscu odbywania sie części niejawnej przetargu,

- zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

Na przetarg mają wstęp tylko osoby, które wpłaciły wadium i posiadają dowód jego wniesienia.

7. Komisja Przetargowa odmawia zakwalifikowania do części niejawnej przetargu, ofert które:

- zostały zgłoszone po wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie,

- zostały złożone przez oferentów, którzy nie wpłacili wadium, lub wpłacili wadium po wyznaczonym terminie,

- nie zawierają danych określonych w pkt 5.1. niniejszego regulaminu,

- nie zawierają daty sporządzenia oferty,

- nie zawierają wyrażonej kwotowo, oferowanej ceny zakupu nieruchomości,

- są nieczytelne, budzą wątpliwości, co do ich treści, rzetelności danych, lub zawierają przeróbki i skreślenia.

8. Komisja Przetargowa w części niejawnej:

- dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera ofertę najkorzystniejszą lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert,

- sporządza protokół z przetargu podając w tym rozstrzygnięcie przetargu wraz z uzasadnieniem,

- występuje z wnioskiem do Prezesa Zarządu Spółki o zatwierdzenie propozycji Komisji Przetargowej dotyczącej rozstrzygnięcia przetargu.

9. Przy wyborze oferty Komisja Przetargowa kieruje się wysokością oferowanej stawki ceny.

10. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. Wówczas Komisja Przetargowa zawiadomi oferentów o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwi im zapoznanie sie z treścią równorzędnych ofert.

11. Informacja o wyniku przetargu zostanie wywieszona do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń BTBS w Białogardzie a także na stronie internetowej i w BIP Spółki, na okres 7 dni.

12. Wadium zwraca się w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu, przy czym, wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

13. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia sie uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia notarialnej umowy kupna- sprzedaży w terminie wyznaczonym przez BTBS w Białogardzie.

14. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do podpisania protokołu z przetargu w terminie wyznaczonym przez Spółkę . Protokół stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży nieruchomości. Odmowa podpisania protokołu będzie jednoznaczne z odmową zawarcia umowy notarialnej kupna- sprzedaży nieruchomości i skutkować będzie przepadkiem wadium.

15. Zapłata oferowanej na przetarg ceny za nieruchomość musi nastąpić przed podpisaniem umowy notarialnej.

16. Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną brutto.

17. Wszystkie koszty aktu notarialnego i opłat sądowych ponosi Kupujący.

18. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli na przetarg nie wpłynęła żadna oferta lub jeżeli żaden z uczestników przetargu pisemnego nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej a także gdy komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

19. Prezes Zarządu- Białogardzkiego TBS Spółka z o.o. Białogardzie zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z podaniem uzasadnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

20. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Białogardu. Skargę wnosi sie w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego.

21. W przypadku wniesienia skargi Burmistrz Miasta Białogardu wstrzymuje dalsze czynności związane z przetargiem do czasu jej rozpatrzenia i podania do publicznej wiadomości.

22. Burmistrz Miasta Białogardu może uznać skargę za niezasadną, nakazać powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnić przetarg.


Białogard, dnia 2009-10-21

Prezes Zarządu

Białogardzkiego Towarzystwa

Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w

Białogardzie

mgr inż. Władysław Szymielewicz


Sporządziła:

Maria Zemła