Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek przy ulicy Kościuszki

 

Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Spółka z o.o w Białogardzie

Na podstawie art.4 pkt 9, art.38 ust.1 i art.40 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Z 2004r Nr 261, poz.2603, z późn.zm)ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Spółki

  

1.Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2010r o godz. 10:00 w Białogardzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Białogardzie przy ul. Dąbrowszczaków 18, pokój nr 102 I piętro.

2. Wadium należy wpłacić w gotówce najpóźniej w dniu 17 czerwca 2010r do godz. 09:00 na konto Białogardzkiego TBS Spółka z o.o. w Białogardzie ul. Dąbrowszczaków 18 numer rachunku bankowego:34 1240 3666 1111 0000 4344 7691 Bank PeKaO S.A. I/O Białogard. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Na dowodzie powinna być oznaczona nieruchomość, której wadium dotyczy.

3. Wpłacenie jednego wadium w kwocie wymienionej jak w tabeli poz.10 upoważnia do wzięcia udziału w przetargu tylko na jedną ściśle określoną nieruchomość.

4. W razie uchylenia się osoby ustalonej jako nabywca od zawarcia umowy, BTBS może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

5. Przedmiotem postąpień jest cena wywoławcza nieruchomości określona w tabeli poz. 11. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż określone w tabeli poz.9 wartości stanowiące 1% ceny nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

6. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. O nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 1996r. Nr 54, poz. 245, z póź. zm), jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zasadach i w sytuacjach określonych w tej sprawie. Cudzoziemiec przystępując do przetargu musi przedłożyć promesę- przyrzeczenie wydania wyżej wymienionego zezwolenia.

7.Przyszli nabywcy własnym kosztem i staraniem wykonują uzbrojenie niezbędne do funkcjonowania obiektów.

8. Koszty notarialne ponosi w całości nabywca.

9. Bliższe informacje można uzyskać w Dziale Technicznym BTBS pok. Nr 102 tel.94/31291-15

Prezes Zarządu

Białogardzkiego TBS Sp. z o.o.

mgr inż. Władysław Szymielewicz

 

Białogard, dnia 14 maja 2010r.
załącznik nr 1 do przetargu - regulamin i warunki przetargu ustnego

załącznik nr 2 zarządzenie o powołanie komisji przetargowej