Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Spółki

Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o w Białogardzie
ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Spółki
Przedmiotem nieograniczonego przetargu ofertowego jest sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych- działek oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Białogard numerami:
działka nr 522 o powierzchni 899 m2 KW 41436 cena wywoławcza: 73.980,00zł ( plus podatek VAT) wadium: 7.398,00zł,-
działka nr 523    o powierzchni 898 m2 KW 41436 cena wywoławcza: 73.900,00zł ( plus podatek VAT) wadium: 7.390,00zł,-
działka nr 524 o powierzchni 1000 m2 KW 41436 cena wywoławcza: 82.290,00zł ( plus podatek VAT) wadium: 8.229,00zł
położonych w obrębie ewidencyjnym nr 007 w Białogardzie przy ulicyWiślanej stanowiących własność TBS.
Wydzielone w podziale działki gruntu oznaczone są jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Posiadają one bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Wiślanej. Dla powyższych nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr KW 41436 i nie są one obciążone prawami osób trzecich.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
-złożenie do dnia 21 marca 2011r do godz. 09:00 pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem,”Oferta na przetarg - dotyczy nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Białogard numerem: działka nr 522 o pow. 899 m2; działka nr 523 o pow. 898 m2; działka nr 524 o pow. 1000 m2 przy ulicy Wiślanej w Białogardzie” w Białogardzkim TBS Spółka z o.o. przy ulicy Dąbrowszczaków 18 w Białogardzie I piętro sekretariat- pokój nr 106, zgodnie z regulaminem i warunkami przetargu.
- wpłacenie wadium na każda działkę osobno lub na wszystkie działki objęte przedmiotem przetargu na konto Białogardzkiego TBS Sp. o.o. w Białogardzie BANK PEKAO S.A. I/Oddział Białogard Nr 34124036661111000043447691, najpóźniej w terminie składania ofert do godz. 9:00. Wpłata wadium w formie przelewu bankowego powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w terminie składania ofert, wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.
Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 21 marca 2011r o godz. 10:00 w siedzibie Białogardzkiego TBS Spółka z o.o. w Białogardzie ul. Dąbrowszczaków 18 Ip. pokój nr 102.
Wpłacenie wadium na działkę lub na wszystkie działki wymienione jak na wstępie ogłoszenia oznacza przyjęcie warunków przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży- zakupu w terminie wyznaczonym przez TBS w Białogardzie.
Prezes Zarządu BTBS zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Dodatkowych informacji o przedmiocie, regulaminie i warunkach przetargu udziela Dział Techniczny TBS w Białogardzie ul. Dąbrowszczaków 18 I p. pokój nr 102 tel.94/31291-15, adres strony internetowej: www.tbs-bialogard.pl
Ogłoszenie i regulamin przetargu znajduje się również na stronie internetowej Spółki www.tbs-bialogard.pl i Biuletynu Informacji Publicznej BTBS Białogard http://btbs.bip.parseta.pl/  
Białogard, dnia 01 marca 2011r
Prezes Zarządu
Białogardzkiego TBS Sp. z o.o.
mgr inż. Władysław Szymielewicz
Białogard, dnia 01 marca 2011r
 
ZARZĄDZENIE   NR 1 /2011r
Prezesa Zarządu Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Białogardzie z dnia 01 marca 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w formie nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych – działek oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Białogard numerami:
działka nr 522 o powierzchni         899 m2         KW 41436
działka nr 523 o powierzchni          898 m2         KW 41436
działka nr 524 o powierzchni       1000 m2            KW 41436
położonych w obrębie ewidencyjnym nr 007 przy ulicy Wiślanej miasta Białogard stanowiące własność Spółki.
Na podstawie ogłoszonego na dzień 21 marca 2011r. godz. 10:00 nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych- działekwymienionych jak na wstępie stanowiących własność TBS zarządzam co następuje:
§ 1
1. Powołuję komisję do przeprowadzenia postępowania przetargowego w formie nieograniczonego przetargu ofertowego w następujących osobach:
1) Jakub Piechocki               - Przewodniczący komisji
2) Celina Szadziewska         - członek
3) Maria Zemła                   - sekretarz
2. Zadaniem komisji w osobach wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu jest przeprowadzenie postępowania przetargowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami a mianowicie zgodnie z:
- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zmianami),
- ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity: Dz. U. Z 2004r Nr 261, poz. 2603 ze zmianami,
- regulaminem i warunkami przetargu ofertowego.
3. Opracowanie regulaminu i warunków nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż nieruchomości gruntowych wymienionych jak wyżej.
4. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego postępowania przetargowego i przekazanie dla Prezesa Spółki do zatwierdzenia.
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Prezes Zarządu Białogardzkiego
TBS Spółka z o.o.
mgr inż. Władysław Szymielewicz
 
Białogard dnia 01 marca 2011r   
 
 
 
REGULAMIN I WARUNKI
NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU OFERTOWEGO
na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych składających się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów:
działka nr 522 o powierzchni   899 m2          KW 41436
działka nr 523 o powierzchni   898 m2          KW 41436
działka nr 524 o powierzchni 1000 m2          KW 41436
przy ulicy Wiślanej stanowiących własność Białogardzkiego TBS Spółka z o.o. w Białogardzie przy ul. Dąbrowszczaków 18
1.                 Podstawą prawną przeprowadzenia przetargu jest Decyzja z dnia 07 lutego 2011r znak: GN.6831.2.2011 Burmistrza Miasta Białogard w sprawie podziału nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 007 miasta Białogard, oznaczonej numerem 246/1,247/1 ( KW KO1B/00041436/9) stanowiącej własność Białogardzkiego TBS Spółka z o.o. , że w wyniku podziału powstały następujące działki gruntu:
działka nr 522 o powierzchni 0,0899 ha = 899 m2    
działka nr 523 o powierzchni 0,0898 ha = 898 m2    
działka nr 524 o powierzchni 1,1000 ha = 1000 m2      
2. Przetarg przeprowadza się zgodnie z:
- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zmianami),
- Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity: Dz.U. z 2004r Nr 261, poz.2603 ze zmianami,
niniejszym regulaminem i warunkami przetargu ofertowego.
3. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Prezes Zarządu BTBS, który powołuje Przewodniczącego i członków Komisji Przetargowej.
4.Przedmiotem nieograniczonego przetargu ofertowego jest sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych składających się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Białogard numerami:
działka nr 522 o powierzchni 0,0899 ha = 899 m2    
działka nr 523 o powierzchni 0,0898 ha = 898 m2    
działka nr 524 o powierzchni 1,1000 ha = 1000 m2      
w obrębie ewidencyjnym nr 007 położonych w Białogardzie przy ulicy Wiślanej.
5. Ceny wywoławcze i wadium nieruchomości składających się z działek gruntowych oznaczonych jak niżej wynoszą:
działka nr 522 o powierzchni   899 m2KW 41436 cena wywoławcza:73.980,00zł ( plus podatek VAT) wadium: 7.398,00zł,-
działka nr 523 o powierzchni   898 m2 KW 41436 cena wywoławcza:73.900,00zł ( plus podatek VAT) wadium: 7.390,00zł,-
działka nr 524 o powierzchni 1000 m2 KW 41436 cena wywoławcza:82.290,00zł ( plus podatek VAT) wadium: 8.229,00zł
Wydzielone w podziale działki gruntu oznaczone są jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Posiadają one bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Wiślanej. Dla powyższych nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr KW 41436 i nie są one obciążone prawami osób trzecich.
 
6. Oferta przetargowa powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy oraz jej siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
- w przypadku firmy upoważnienie do jej reprezentowania oraz aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,
- datę sporządzenia oferty,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- oświadczenie, że nabywcy znane jest przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard oraz jej stan prawny i faktyczny,
- oferowaną cenę zakupu nieruchomości- działki wymienione w ust. 5 regulaminu ( nie niższą od wywoławczej) plus podatek VAT,
- podpis oferenta.
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium na poszczególne działki lub za wszystkie działki objęte przedmiotem przetargu.
7. Pisemną ofertę należy złożyć, w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu, w zamkniętej kopercie z napisem, Oferta na przetarg - dotyczy nieruchomości gruntowej niezabudowanej składających się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Białogard numerami: działka nr 522 o pow. 899 m2; działka nr 523 o pow. 898 m2; działka nr 524 o pow. 1000 m2 przy ulicy Wiślanej w Białogardzie”, w Białogardzkim TBS Spółka z o.o. przy ulicy Dąbrowszczaków 18 w Białogardzie pokój nr 106 I piętro sekretariat w godzinach pracy Spółki. Oferty można również nadsyłać pocztą lub przez kuriera wówczas powinny być one umieszczone w podwójnej kopercie. Na kopercie zewnętrznej należy zamieścić nazwę i adres Spółki w Białogardzie ul. Dąbrowszczaków 18 pok. Nr 106 78-200 Białogard, na wewnętrznej kopercie napis “ oferta na przetarg - dotyczy nieruchomości gruntowych niezabudowanych składających się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Białogard numerami522,523,524 przy ulicy Wiślanej w Białogardzie.
O prawidłowości (terminowości) złożenia oferty decyduje data jej wpływu.
8. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów.
W części jawnej przetargu komisja przetargowa:
- stwierdza liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody wniesienia wadium,
- otwiera koperty z ofertami i odczytuje ich treść,
- przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów,
- weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu,
- zawiadamia oferentów o terminie i miejscu odbywania się części niejawnej przetargu,
- zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.
Na przetarg mają wstęp tylko osoby, które wpłaciły wadium i posiadają dowód jego wniesienia.
9. Komisja Przetargowa odmawia zakwalifikowania do części niejawnej przetargu, ofert które:
- zostały zgłoszone po wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie,
- zostały złożone przez oferentów, którzy nie wpłacili wadium, lub wpłacili wadium po wyznaczonym terminie,
- nie zawierają danych określonych w ust. 6 niniejszego regulaminu,
- nie zawierają daty sporządzenia oferty,
- nie zawierają wyrażonej kwotowo, oferowanej ceny zakupu nieruchomości,
- są nieczytelne, budzą wątpliwości, co do ich treści, rzetelności danych, lub zawierają przeróbki i skreślenia.
10. Komisja Przetargowa w części niejawnej:
- dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera ofertę najkorzystniejszą lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert,
- sporządza protokół z przetargu podając w tym rozstrzygnięcie przetargu wraz z uzasadnieniem,
- występuje z wnioskiem do Prezesa Zarządu Spółki o zatwierdzenie propozycji Komisji Przetargowej dotyczącej rozstrzygnięcia przetargu.
11. Przy wyborze oferty Komisja Przetargowa kieruje się wysokością oferowanej stawki ceny dla poszczególnych działek objętych przedmiotem postępowania przetargowego.
12. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty. Wówczas Komisja Przetargowa zawiadomi oferentów o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwi im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.
13. Informacja o wyniku przetargu zostanie wywieszona do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń BTBS w Białogardzie a także na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki, na okres 7 dni.
14. Wadium zwraca się w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu, przy czym, wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
15. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia notarialnej umowy kupna- sprzedaży w terminie wyznaczonym przez BTBS w Białogardzie.
16. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do podpisania protokołu z przetargu w terminie wyznaczonym przez Spółkę . Protokół stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży nieruchomości. Odmowa podpisania protokołu będzie jednoznaczne z odmową zawarcia umowy notarialnej kupna- sprzedaży nieruchomości i skutkować będzie przepadkiem wadium.
17. Zapłata oferowanej na przetarg ceny za nieruchomość musi nastąpić przed podpisaniem umowy notarialnej.
18. Cena wywoławcza nieruchomości plus podatek VAT 23% stanowi cenę brutto.
19. Wszystkie koszty aktu notarialnego i opłat sądowych ponosi Kupujący.
20. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli na przetarg nie wpłynęła żadna oferta lub jeżeli żaden z uczestników przetargu pisemnego nie zaoferował ceny równoznacznej z wywoławczą a także gdy komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.
21. Prezes Zarządu- Białogardzkiego TBS Spółka z o.o. Białogardzie zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z podaniem uzasadnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 
22. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Białogardu. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego.
23. W przypadku wniesienia skargi Burmistrz Miasta Białogardu wstrzymuje dalsze czynności związane z przetargiem do czasu jej rozpatrzenia i podania do publicznej wiadomości.
24. Burmistrz Miasta Białogardu może uznać skargę za niezasadną, nakazać powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnić przetarg.        
 
   Białogard, dnia 01 marca 2011r.
Prezes Zarządu Białogardzkiego
TBS Spółka z o.o.
mgr inż. Władysław Szymielewicz
 
sporządziła:
 Maria Zemła