Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Rokowania na sprzedaż dz. 522 obr 007 m. Białogard ul. Wiślana

Białogard dnia 24 maja .2011r.
  
 
 
OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
 
 
Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Białogardzie ul. Dąbrowszczaków 18 ogłasza, że w dniu 07 czerwca  2011 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółki pokój nr 105 I piętro zostaną przeprowadzone rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej – działki oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Białogard numerem: 522 o pow. 899 m2 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 007 w Białogardzie przy ul. Wiślanej   stanowiącej własność BTBS, mającą urządzoną księgę wieczystą Nr KW 41436 .
Wydzielona w podziale działka gruntu oznaczona jest jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, posiadająca bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Wiślanej. Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr KW 41436 i nie jest ona obciążona prawami osób trzecich.
 
Terminy odbytych przetargów nieograniczonych w formie ofert na sprzedaż nieruchomości gruntowej wymienionej jak na wstępie:
I przetarg odbył się dnia    21 marca     2011r godz. 10:00;
II przetarg odbył się dnia   23 maja       2011r godz. 10:00
 
Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętych kopertach, można składać w Dziale Technicznym Białogardzkiego TBS ul. Dąbrowszczaków 18, 78-200 Białogard, pokój nr 105, I piętro, w terminie do dnia 07 czerwca 2011 r. do godz. 9:00 .
Więcej informacji na temat rokowań można zapoznać się na naszej stronie internetowej: www.tbs-bialogard.pl dział przetargi aktualne oraz na stronie informacji publicznej BTBS htp:// btbs.bip.parseta.pl//. 
 
Zgłoszenie- ( oferta) powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
 - datę sporządzenia zgłoszenia- ( oferty),
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez    zastrzeżeń
- proponowaną cenę brutto na zakup działki gruntowej objętej przedmiotem rokowań oraz termin i sposób zapłaty..
 
Prezes Zarządu Białogardzkiego
TBS Spółka z o.o.
mgr inż. Władysław Szymielewicz
 
 
   ZARZĄDZENIE   NR 6 /2011r
Prezesa Zarządu Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Białogardzie z dnia 24 maja 2011r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań w dniu 07 czerwca 2011r o godz. 1000 na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej – działki oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Białogard numerem 522 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 007 w Białogardzie przy ulicy Wiślanej stanowiącej własność Spółki.
Na podstawie ogłoszenia z dnia 24 maja2011r umieszczonego na stronie internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej BTBS oraz tablicy ogłoszeń Spółki na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej- działki oznaczonej numerem  522 o pow. 899 m2obręb 007 KW Nr 41436 obręb 007 w Białogardzie przy ulicy Wiślanej  stanowiącej własność TBS zarządzam co następuje:
§ 1
1. Powołuję Komisję do przeprowadzenia rokowania wymienionego jak na wstępie w następujących osobach:
1) Jakub Piechocki                             - Przewodniczący komisji
2) mgr Celina Szadziewska            - członek
3) Maria Zemła                               - sekretarz
2. Zadaniem komisji w osobach wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu jest przeprowadzenie postępowania w formie rokowań zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami a mianowicie zgodnie z:
- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. 2004r Nr 207, poz. 2108 z późn. zmianami),
- ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity: Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 ze zmianami,
- regulaminem i warunkami rokowań.
3. Opracowanie regulaminu i warunków rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej wymienionej jak na wstępie.
4. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego rokowania i przekazanie dla Prezesa Spółki do zatwierdzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Prezes Zarządu Białogardzkiego
TBS Spółka z o.o.
mgr inż. Władysław Szymielewicz
 Białogard, dnia 24 maja 2011r
Białogard dnia 24 maja 2011r   
 
REGULAMIN I WARUNKI
PRZEPROWADZENIA ROKOWANIA DNIA 07 CZERWCA 2011r O GODZ. 10:00
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Białogard numerem 522 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 007 w Białogardzie przy ulicy Wiślanej stanowiącej własność BTBS.
1. Po II-gim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym ogłoszenie o rokowaniach zawiera następujące informacje:
1) Dane o przedmiocie rokowań,
2) obciążeniach nieruchomości,
3) zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość,
4) terminach przeprowadzonych przetargów,
5) możliwości, terminie i miejscu składania pisemnych zgłoszeń- (ofert) udziału w rokowaniach,
6) terminie i miejscu, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami rokowań,
7) terminie i miejscu przeprowadzenia rokowań.
2. Zgłoszenia udziału w rokowaniu o którym mowa w pkt 1 niniejszego regulaminu składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej przed wyznaczonym terminie rokowań.
3. Zgłoszenie- oferta powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
2) datę sporządzenia zgłoszenia;
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4) proponowaną cenę , termin oraz sposób jej zapłaty.
4. Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie- oferta spełniające(a) warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.
5. Prezes Zarządu Spółki powoła komisję do przeprowadzenia rokowań.
6. Przewodniczący komisji przeprowadzającej rokowania otwiera rokowania, przekazując uczestnikom rokowań informację dotyczącą przedmiotu rokowań:
a. podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń- ofert,
b. otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich treści uczestnikom, oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań,
c. przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłaszane przez uczestników rokowań,
d. ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań.
7. Komisja przeprowadzająca rokowania odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia:
1) nie odpowiadają warunkom rokowań,
2) zostały złożone po wyznaczonym terminie,
3) nie zawierają danych wymienionych w pkt 3 niniejszego regulaminu, lub dane te są nie kompletne,
4) są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.
 
 
8.Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy, oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.
9. Dodatkowe propozycje uczestników rokowań złożone w treści ustnej części rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.
10. Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań komisja ustala nabywcę lub stwierdza, że nie wybiera nabywcy.
11. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji, komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.
12. Z przeprowadzonych rokowań przewodniczący komisji sporządza protokół.
13.Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu.
14. Przewodniczący komisji zawiadamia ustnie uczestników rokowań o wyniku rokowań bezpośrednio po ich zamknięciu.
Prezes Zarządu Białogardzkiego
TBS Spółka z o.o.
mgr inż. Władysław Szymielewicz
 
 
Białogard, dnia 24 maja 2011r.