Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym ofertowym na sprzedaż niezabudowanych działek gruntowych nr 700 i nr 701

  Białogard, dnia 05 czerwca 2012r.

Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Spółka z o.o  w Białogardzie

ogłasza I nieograniczony przetarg ofertowy

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Spółki

 

Przedmiotem nieograniczonego przetargu ofertowego jest sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych- działek oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Białogard numerami:

 

działka nr 700    o powierzchni 830 m2 KW /KO1B/00044362/0 cena wywoławcza:83 000.zł ( plus podatek VAT23%) wadium:  8 300,00 zł  ( 10% ceny wywoławczej netto),-

 

działka nr 701 o powierzchni 866 m2 KW /KO1B/00044362/0 cena wywoławcza:86 000zł ( plus podatek VAT23%) wadium: 8 600 zł ( 10% ceny wywoławczej netto),

 

położonych  w obrębie  ewidencyjnym nr 17 w  Białogardzie przy ulicy Świdwińskiej  stanowiących własność TBS.

Wydzielone w podziale działki gruntu oznaczone są jako teren zabudowy  wg następująco:

1. działka nr 700 o pow. 830 m2  przeznaczona jako teren zabudowy  mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej  pod symbolami: (13 MW,U);

2. działka nr 701o pow. 866 m2  przeznaczona jako teren zabudowy  mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej  pod symbolami: (13 MW,U).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Białogardu Nr XLVII/396/06 z dnia 27 października 2006r.(Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 111 poz.2163) zmienionym Uchwałą Nr LIV/346/2009 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 28.10.2009r( Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 93 poz. 2644) działka gruntu nr 700 i nr 701 obręb 17 m. Białogard   znajdują się w podstrefie funkcjonalno- przestrzennej C 1 pod symbolami: 13 MW,U- przeznaczone jako tern zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej.

Dla powyższych nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr  KW /KO1B/00044362/0  i nie są one obciążone prawami osób trzecich.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

-złożenie do dnia 06 lipca 2012r do godz. 09:00 pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem,”Oferta na   I przetarg - dotyczy nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Białogard numerem: działka  działka nr 700 o pow. 830 m2; działka nr 701 o pow. 866 m2   przy ulicy Świdwińskiej w Białogardzie” w Białogardzkim TBS Spółka z o.o. przy ulicy Dąbrowszczaków 18 w Białogardzie I piętro sekretariat- pokój nr 106, zgodnie z regulaminem  i warunkami przetargu.

- wpłacenie wadium w gotówce  na każdą działkę osobno lub na wszystkie działki objęte przedmiotem przetargu na konto  Białogardzkiego TBS Sp.  o.o. w Białogardzie BANK PEKAO S.A. I/Oddział Białogard  Nr 34124036661111000043447691, najpóźniej  w terminie składania ofert do godz. 9:00. Wpłata wadium w formie przelewu bankowego powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w terminie składania ofert, wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

 

Część jawna I przetargu odbędzie się w dniu 06 lipca  2012r o godz. 10:00 w siedzibie Białogardzkiego TBS Spółka z o.o. w Białogardzie ul. Dąbrowszczaków 18  pokój nr 105.

Wpłacenie wadium na działkę lub na wszystkie działki wymienione jak na wstępie ogłoszenia oznacza przyjęcie warunków przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży- zakupu w terminie wyznaczonym przez TBS w Białogardzie.

Prezes Zarządu BTBS zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

 

Dodatkowych informacji o przedmiocie, regulaminie i warunkach przetargu udziela Dział Techniczny TBS w Białogardzie ul. Dąbrowszczaków 18 I p. pokój nr 105 tel.94/31291-15, adres strony internetowej: www.tbs-bialogard.pl

Ogłoszenie i regulamin przetargu znajduje się również na stronie internetowej Spółki www.tbs-bialogard.pl  i Biuletynu Informacji Publicznej BTBS Białogard  /btbs.bip.parseta.pl/  

 

 

Prezes Zarządu

 Białogardzkiego TBS Sp. z o.o.

 mgr inż. Władysław  Szymielewicz

 

Białogard, dnia 05 czerwca  2012r      

Białogard, dnia 05 czerwca  2012r

 

 

ZARZĄDZENIE   NR 4  /2012r

Prezesa Zarządu Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Białogardzie z dnia 05 czerwca  2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w formie nieograniczonego I-go przetargu ofertowego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych – działek oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Białogard numerami:

działka nr 700 o powierzchni          830 m2          KW /KO1B/00044362/0  

działka nr 701 o powierzchni         866 m2             KW /KO1B/00044362/0 .

położonych w obrębie ewidencyjnym nr 17 przy ulicy Świdwińskiej miasta  Białogard  stanowiące  własność Spółki.

 

Na podstawie ogłoszonego na dzień 06 lipca 2012r. godz. 10:00 nieograniczonego  I-go przetargu ofertowego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych- działekwymienionych jak na wstępie stanowiących własność TBS zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Powołuję komisję do przeprowadzenia postępowania przetargowego w formie nieograniczonego I-go  przetargu ofertowego  w następujących osobach:

 1) Jakub Piechocki               - Przewodniczący komisji

 2) Celina Szadziewska                       - członek

 3) Maria  Zemła                     - sekretarz

2. Zadaniem komisji w osobach wymienionych w ust.1  niniejszego paragrafu jest przeprowadzenie postępowania przetargowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami a mianowicie zgodnie z:

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zmianami),

- ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity na podstawie Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2010r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami: (Dz. U. z 2010r Nr 102, poz. 651),

- regulaminem i warunkami przetargu nieograniczonego ofertowego.

3. Opracowanie regulaminu i warunków nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż nieruchomości gruntowych wymienionych jak wyżej.

4. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego postępowania przetargowego i przekazanie dla Prezesa Spółki do zatwierdzenia.

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 Prezes Zarządu Białogardzkiego

 TBS Spółka z o.o.

 mgr inż. Władysław  Szymielewicz

 

Białogard dnia 05 czerwca  2012r    

 

 REGULAMIN  I  WARUNKI

 NIEOGRANICZONEGO  PRZETARGU  OFERTOWEGO

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych składających się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów:

 działka nr 700 o powierzchni   830 m2          KW/KO1B/00044362/0

działka nr 701 o powierzchni   866 m2          KW/KO1B/00044362/0  

przy ulicy Świdwińskiej obręb 17 m. Białogard  stanowiących  własność Białogardzkiego TBS Spółka z o.o. w Białogardzie przy ul. Dąbrowszczaków 18

1.                 Podstawą prawną przeprowadzenia przetargu jest  Postanowienie z dnia 07 lutego 2012r znak: GP.6724.1.2.2012.MW  i Decyzja z dnia 27 marca 2012r znak: GN.6831.2.2012 Burmistrza Miasta  Białogard  w sprawie  podziału nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 017 miasta Białogard, oznaczonej numerem 36,37,38,39,i 40 przy ulicy Świdwińskiej w obrębie ewidencyjnym 17 m.  Białogard  stanowiącej własność Białogardzkiego TBS Spółka z o.o. , że w wyniku tegoż  podziału powstały  następujące działki gruntu:

działka nr 699 o powierzchni  0,1369 ha =  1369 m2 , oznaczona w miejscowym planie symbolem  11 Kp, ZP – teren parkingów, teren zieleni urządzonej ( parki, skwery, zieleńce), 

działka nr 700 o powierzchni  0,0830 ha =    830 m2 , oznaczona w miejscowym planie symbolem 13 MW, U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej, 

działka nr 701 o powierzchni 0,0866 ha =     866 m2 , oznaczona w miejscowym planie symbolem 13 MW,U -  teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej,

działka nr 702 o powierzchni 0,0019 ha =       19 m2 , oznaczona w miejscowym planie symbolem 2 KDd – drogi/ ulice publiczne  dojazdowe ( gminne).

  

2. Przetarg przeprowadza się zgodnie z:

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zmianami),

- Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami: tekst jednolity na podstawie Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2010r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami: (Dz. U. z 2010r Nr 102, poz. 651),

- Uchwala Nr 3/2012r Rady Nadzorczej Białogardzkiego TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Białogardzie z dnia 19 kwietnia 2012r w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych przy ulicy  Świdwińskiej w Białogardzie,

- Uchwała Nr 8/2012r Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „ Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego”  z siedzibą w Białogardzie z dnia  29 maja 2012r w sprawie zbycia niezabudowanych nieruchomości gruntowych,

niniejszym regulaminem i warunkami przetargu ofertowego.

3. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Prezes Zarządu BTBS, który powołuje Przewodniczącego i członków Komisji Przetargowej.

4.Przedmiotem I-go nieograniczonego przetargu ofertowego jest sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych składających się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Białogard numerami:

działka nr 700 o powierzchni  0,0830 ha =    830 m2  

działka nr 701 o powierzchni  0,0866 ha =    866 m2    

w obrębie  ewidencyjnym nr 17 położonych w Białogardzie przy ulicy  Świdwińskiej.

 

5. Ceny wywoławcze i wadium nieruchomości  składających się z działek gruntowych oznaczonych jak niżej wynoszą:

 działka nr 700    o powierzchni 830  m2           KW/KO1B/00044362/0  cena wywoławcza:83 000,00.zł ( plus podatek VAT23%) = 102 090,00zł brutto ,  wadium: 8 300,00  zł,- ( 10% ceny wywoławczej netto)

 działka nr 701 o powierzchni 866 m2  KW /KO1B/00044362/0 cena wywoławcza: 86 000,00zł( plus podatek VAT23%)= 105 780,00zł,  wadium: 8 600,00  zł ( 10% ceny wywoławczej netto)

przedmiotowe działki są:  zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Białogardu Nr XLVII/396/06 z dnia 27 października 2006r. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard, (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 111 poz. 2163) i zmienionego uchwałą  Nr LIV/346/09 z dnia 28 października 2009r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard ( Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 93, poz. 2644).

Dla powyższych nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr  KW /KO1B/00044362/0  i nie są one obciążone prawami osób trzecich.

 6. Oferta przetargowa powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy oraz jej siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

- w przypadku firmy upoważnienie do jej reprezentowania oraz aktualny wyciąg z Krajowego  Rejestru Sądowego,

-  datę sporządzenia oferty,

- oświadczenie, że oferent  zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

-  oświadczenie, że nabywcy znane jest  przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard oraz jej stan prawny i faktyczny,

 - oferowaną cenę zakupu nieruchomości- działki wymienione w ust. 5 regulaminu (  nie niższą od wywoławczej) plus podatek VAT- 23%,

- podpis oferenta.

 Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium na poszczególne działki lub za wszystkie działki  objęte przedmiotem przetargu.

7. Pisemną ofertę należy złożyć,  w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu, w zamkniętej kopercie z napisem, Oferta na I przetarg - dotyczy nieruchomości gruntowej niezabudowanej składających się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Białogard numerami: działka; działka nr 700 o pow. 830 m2; działka nr 701 o pow. 866 m2 przy ulicy Świdwińskiej obręb 17 m. Białogard ”, w Białogardzkim TBS Spółka z o.o. przy ulicy Dąbrowszczaków 18 w Białogardzie pokój nr 106 I piętro sekretariat w godzinach pracy Spółki. Oferty można również nadsyłać pocztą lub przez kuriera wówczas powinny być one umieszczone w podwójnej kopercie. Na kopercie zewnętrznej należy zamieścić nazwę i adres Spółki w Białogardzie ul. Dąbrowszczaków 18 pok. Nr 106 78-200 Białogard, na wewnętrznej kopercie napis “ oferta na I przetarg - dotyczy nieruchomości gruntowych niezabudowanych składających się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Białogard numerami 700,701 obr. 17   przy ulicy  Świdwińskiej  w Białogardzie.

O prawidłowości (terminowości) złożenia oferty decyduje data jej wpływu.

 8. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów.

 W części jawnej przetargu komisja przetargowa:

- stwierdza liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody wniesienia wadium,

- otwiera koperty z ofertami i odczytuje ich treść,

- przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów,

- weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu,

- zawiadamia oferentów o terminie i miejscu odbywania się części niejawnej przetargu,

- zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

Na przetarg mają wstęp tylko osoby, które wpłaciły wadium i posiadają dowód jego wniesienia.

 9. Komisja Przetargowa odmawia zakwalifikowania do części niejawnej przetargu, ofert które:

- zostały zgłoszone po wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie,

- zostały złożone przez oferentów, którzy nie wpłacili wadium, lub wpłacili wadium po wyznaczonym terminie,

- nie zawierają danych określonych w ust. 6  niniejszego regulaminu,

- nie zawierają daty sporządzenia oferty,

- nie zawierają wyrażonej kwotowo, oferowanej ceny zakupu nieruchomości,

- są nieczytelne, budzą wątpliwości, co do ich treści, rzetelności danych, lub zawierają przeróbki i skreślenia.

 10. Komisja Przetargowa w części niejawnej:

-  dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera ofertę najkorzystniejszą lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert,

- sporządza protokół z przetargu podając w tym rozstrzygnięcie przetargu wraz z uzasadnieniem,

- występuje z wnioskiem do Prezesa Zarządu Spółki o zatwierdzenie propozycji Komisji Przetargowej dotyczącej rozstrzygnięcia przetargu.

11. Przy wyborze oferty Komisja Przetargowa kieruje się wysokością oferowanej stawki ceny dla poszczególnych działek objętych przedmiotem postępowania przetargowego.

12. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty. Wówczas Komisja Przetargowa zawiadomi oferentów o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwi im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.

13. Informacja o wyniku przetargu zostanie wywieszona do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń BTBS w Białogardzie a także na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki, na okres 7 dni.

14. Wadium zwraca się w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu, przy czym, wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

15. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia notarialnej umowy kupna- sprzedaży w terminie wyznaczonym przez BTBS w Białogardzie.

16. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do podpisania protokołu z przetargu w terminie wyznaczonym przez Spółkę . Protokół stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży nieruchomości. Odmowa podpisania protokołu będzie jednoznaczne z odmową zawarcia umowy notarialnej kupna- sprzedaży nieruchomości i skutkować będzie przepadkiem wadium.

17. Zapłata w formie pieniężnej oferowanej na przetarg ceny za nieruchomość musi nastąpić przed podpisaniem umowy notarialnej.

18. Cena wywoławcza nieruchomości plus podatek VAT 23%  stanowi  cenę brutto.

19. Wszystkie koszty aktu notarialnego i opłat sądowych ponosi Kupujący.

20. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli na przetarg nie wpłynęła żadna oferta lub jeżeli żaden z  uczestników przetargu pisemnego nie zaoferował ceny  równoznacznej z wywoławczą a także gdy komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

21. Prezes Zarządu- Białogardzkiego TBS Spółka z o.o.  Białogardzie zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z podaniem uzasadnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

22. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Białogardu. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego.

23. W przypadku wniesienia skargi Burmistrz Miasta Białogardu wstrzymuje dalsze czynności związane z przetargiem do czasu jej rozpatrzenia i podania do publicznej wiadomości.

24. Burmistrz Miasta Białogardu może uznać skargę za  niezasadną, nakazać powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnić przetarg.

  Prezes Zarządu

 

 Białogardzkiego TBS Sp. z o.o.

 w  Białogardzie

 mgr inż. Władysław Szymielewicz

 

Sporządziła:

 

Maria Zemła

Białogard, dnia 05 czerwca 2012r.