Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Wynik z przetargu na ubezpieczenie budynków TBS Białogard


Strona 1 z 1

SUPRA BROKERS ®

F153

Wrocław, dnia 29.01.2013

 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 w trybie przetargu nieograniczonego

na usługę kompleksowego ubezpieczenia Białogardzkiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o

z dnia (data ogłoszenia)

SIWZ nr 14/01/2013/N/TBS Białogard

I. Uprzejmie informuję, że w drodze procedury przetargowej:

1. Wyłoniono najkorzystniejszą ofertę złożoną przez PZU S.A. ul. Morska 189 81-222 Gdynia Oferta spełniła wszystkie wymogi SIWZ i uzyskała najwyższą ocenę wg kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ

II. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium CENA

Liczba pkt.

w kryterium WARUNKI UBEZPIECZENIA

Łączna liczba punktów

1

PZU S.A. ul. Morska 189 81-222 Gdynia

77,72

20

97,72

2

Uniqa S.A. ul. Targ Drzewny 3/7 80-886 Gdańsk

80

8

88

3

InterRisk S.A. ul. Kazimierza Wielkiego 2/1 75-058 Koszalin

41,83

15

56,83


III. W postępowaniu nie odrzucono oferty żadnego wykonawcy

IV. Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy

V. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu wskazanego w art. 94 ust. 2 pkt 3a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Marcin Foryś

 SUPRA BROKERS®

53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000155993,

kapitał zakł.: 501.800 zł, NIP: 8992523230