Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Oferty na remontu kapitalnego dachu dachówkowego Wojska Polskiego 7

Białogard, dnia 2011-03-04
 
OGŁOSZENIE
 
 
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości nr 7 przy ulicy Wojska Polskiego w Białogardzie zwana w treści ogłoszenia jako „ Zamawiający” w imieniu , której przy niniejszej czynności działa Zarządca Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ulicy Dąbrowszczaków 18  zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na :
Wykonanie remontu kapitalnego dachu dachówkowego pow. ok. 380,55 m2w zakresie między innymi: wymianą pokrycia dachówkowego na blachę powlekaną dachówkową, przemurowania kominów w części ponad dachem, wymianą obróbek z wykonaniem i montażem gzymsów oraz pasów elewacyjnych o szerokości ponad 50 cm z blachy cynkowej, wymianą rynien i rur spustowych . Dokładny zakres robót do wykonania jest wyszczególniony w przedmiarze robót, który jest do pobrania w siedzibie Spółki- Dział Techniczny pok. nr 102 I piętro przy ulicy Dąbrowszczaków nr 18 w Białogardzie.
Oferty wraz z kosztorysem ofertowym opracowanym na podstawie przedmiaru robót i wizji lokalnej budynku na którym jest planowany remont kapitalny dachu należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie BTBS Sp. z o.o. przy ulicy Dąbrowszczaków nr 18 – Dział Techniczny I piętro pokój nr 102 w terminie do 31 marca 2011r do godz. 15:00 adresowane na kopercie :
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości nr 7 przy ul. Wojska Polskiego w Białogardzie zarządzana przez BTBS Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Dąbrowszczaków 18 w Białogardzie.
 
Z poważaniem
Prezes Zarządu – Dyrektor
Białogardzkiego TBS Sp. z o.o
mgr inż. Władysław Szymielewicz