Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Rokowania na sprzedaż dz. nr 523 i 524 obr.007 ul Wislana

Białogard dnia 20 kwietnia .2011r.
 
OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
 
 
Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Białogardzie ul. Dąbrowszczaków 18 ogłasza, że w dniu 16 maja  2011 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółki pokój nr 105 I piętro zostaną przeprowadzone rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych – działki oznaczone w ewidencji gruntów miasta Białogard numerami: 523 o pow. 898 m2; 524 o pow. 1000 m2 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 007 w Białogardzie przy ul. Wiślanej   stanowiących własność BTBS, mających urządzoną księgę wieczystą Nr KW 41436 .
 Wydzielone w podziale działki gruntu oznaczone są jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, posiadają one bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Wiślanej. Dla powyższych nieruchomości prowadzone jest księga wieczysta nr KW 41436 i nie są one obciążone prawami osób trzecich.
 
Terminy odbytych przetargów nieograniczonych w formie ofert na sprzedaż nieruchomości gruntowych wymienionych jak na wstępie:
I przetarg odbył się dnia    21 marca     2011r godz. 10:00;
II przetarg odbył się dnia 18 kwietnia 2011r godz. 10:00
 
Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętych kopertach, można składać w Dziale Technicznym Białogardzkiego TBS ul. Dąbrowszczaków 18, 78-200 Białogard, pokój nr 105, I piętro, w terminie do dnia 16 maja 2011 r. do godz. 9:00 .
Więcej informacji na temat rokowań można zapoznać się na naszej stronie internetowej: www.tbs-bialogard.pl dział przetargi aktualne oraz na stronie informacji publicznej BTBS htp:// btbs.bip.parseta.pl//. 
 
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
 - datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez    zastrzeżeń
- proponowaną cenę brutto na zakup: działek gruntowych jednej lub dwie razem i sposób jej zapłaty.
Prezes Zarządu Białogardzkiego
TBS Spółka z o.o.
mgr inż. Władysław Szymielewicz
 
ZARZĄDZENIE   NR 4 /2011r
Prezesa Zarządu Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Białogardzie z dnia 20 kwietnia 2010r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań w dniu 16 maja 2011r o godz. 1000 na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych – działki oznaczone w ewidencji gruntów miasta Białogard numerami 523, 524, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 007 w Białogardzie przy ulicy Wiślanej stanowiące własność Spółki.
Na podstawie ogłoszenia z dnia 20 kwietnia 2011r umieszczonego na stronie internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej BTBS oraz tablicy ogłoszeń Spółki na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych- działki oznaczone numerami:
- 523 o pow. 898 m2 obręb 007 KW Nr 41436 ,
 - 524 o pow.1000 m2 obręb 007 KW   Nr 41436,
obręb 007 w Białogardzie przy ulicy Wiślanej  stanowiących własność TBS zarządzam co następuje:
§ 1
1. Powołuję Komisję do przeprowadzenia rokowań wymienionych jak na wstępie w następujących osobach:
1) Jakub Piechocki                             - Przewodniczący komisji
2) mgr Celina Szadziewska            - członek
3) Maria Zemła                                           - sekretarz
2. Zadaniem komisji w osobach wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu jest przeprowadzenie postępowania w formie rokowań zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami a mianowicie zgodnie z:
- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. 2004r Nr 207, poz. 2108 z późn. zmianami),
- ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity: Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 ze zmianami,
- regulaminem i warunkami rokowań.
3. Opracowanie regulaminu i warunków rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowych wymienionych jak na wstępie.
4. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonych rokowań i przekazanie dla Prezesa Spółki do zatwierdzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Prezes Zarządu Białogardzkiego
TBS Spółka z o.o.
mgr inż. Władysław Szymielewicz
 Białogard, dnia 20 kwietnia 2011r
 
Białogard dnia 20 kwietnia 2011r   
 
REGULAMIN I WARUNKI
PRZEPROWADZENIA ROKOWAŃ    DNIA 16 MAJA 2011r O GODZ. 10:00
na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych działek oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Białogard numerami 523, 524 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 007 w Białogardzie przy ulicy Wiślanej stanowiących własność BTBS.
 
1. Po II-gim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym ogłoszenie o rokowaniach zawiera następujące informacje:
1) Dane o przedmiocie rokowań,
2) obciążeniach nieruchomości,
3) zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość,
4) terminach przeprowadzonych przetargów,
5) możliwości, terminie i miejscu składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach,
6) terminie i miejscu, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami rokowań,
7) terminie i miejscu przeprowadzenia rokowań.
2. Zgłoszenia udziału w rokowaniach o których mowa w pkt 1 niniejszego regulaminu składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej przed wyznaczonym terminie rokowań.
3. Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
2) datę sporządzenia zgłoszenia;
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
4. Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.
5. Prezes Zarządu Spółki powoła komisję do przeprowadzenia rokowań.
6. Przewodniczący komisji przeprowadzającej rokowania otwiera rokowania, przekazując uczestnikom rokowań informację dotyczącą przedmiotu rokowań:
a. podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń,
b. otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich treści uczestnikom, oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań,
c. przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłaszane przez uczestników rokowań,
d. ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań.
7. Komisja przeprowadzająca rokowania odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia:
1) nie odpowiadają warunkom rokowań,
2) zostały złożone po wyznaczonym terminie,
3) nie zawierają danych wymienionych w pkt 3 niniejszego regulaminu, lub dane te są nie kompletne,
4) są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści..
8.Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy, oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.
9. Dodatkowe propozycje uczestników rokowań złożone w treści ustnej części rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.
10. Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań komisja ustala nabywcę lub stwierdza, że nie wybiera nabywcy.
11. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji, komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.
12. Z przeprowadzonych rokowań przewodniczący komisji sporządza protokół.
13.Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu.
14. Przewodniczący komisji zawiadamia ustnie uczestników rokowań o wyniku rokowań bezpośrednio po ich zamknięciu.
Prezes Zarządu – Dyrektor
Białogardzkiego TBS Spółka z o.o  
mgr inż. Władysław Szymielewicz
 
 
Białogard, dnia 20 kwietnia 2011r.