Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

REGULAMIN PRZETARGU
Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
z siedzibą w Białogardzie ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 18
ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż
samochodu ciężarowego STAR 1142 1142 TURBO

 

  1. Opis przedmiotu do sprzedaży

 

 

 

Nazwa

Marka

Typ, model

Nr

Rejestracyjny

Nr

Identyfikacyjny

WADIUM

1.

Samochód

Ciężarowy

 

STAR 1142

1142 TURBO

SMO 0411

SUS1142CFY0015132

 

4.000,00zł słownie; cztery tysiące złotych 00/100

 

 

  1. Warunki udziału w przetargu:

2.1.Wpłata wadium zabezpieczającego wg wartości podanej w tabeli pkt 1

Wadium należy wpłacić do dnia 23 stycznia 2018r. do godz. 09:00 w pieniądzu przelewem na konto: 34 1240 3666 1111 0000 4344 7691 Bank PeKaO S. A. I/O Białogard z napisem: Wadium na zakup samochodu ciężarowego STAR 1142 TURBO Nr rej. SMO 0411.

2.2. Jeżeli oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w terminie
7 dni licząc od daty powiadomienia nie podpisze umowy sprzedaży, wpłacone wadium przechodzi na rzecz Sprzedającego.
2.3 Wadium zwraca się oferentom, które oferty nie zostały wybrane jako najkorzystniejsze niezwłocznie po zakończeniu postępowania przetargowego a Oferentowi, która oferta została uznana jako najkorzystniejsza wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

2.4 Złożenie oferty:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Białogardzkiego TBS Sp. z o.o. w Białogardzie ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 18 do dnia 23 stycznia 2018r. do godz. 09:00 Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z napisem „ Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego STAR 1142 TURBO Nr rej. SMO 0411. ”.

2.5. Oferta powinna zawierać:

  1. cenę zakupu samochodu ciężarowego brutto,-

b) kserokopię potwierdzającą wpłatę wadium na sprzęt wyszczególniony w tabeli pkt 1 niniejszego regulaminu.

2.6. Samochód można oglądać w siedzibie Białogardzkiego TBS Sp. z o. o w Białogardzie przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 18 w dniach od 08 stycznia 2018r do 22 stycznia 2018r w godz. od 08:00 do 14:00 oprócz sobót i niedzieli.

Osobą udzielającą informacji oraz do kontaktu z oferentami jest Pani Maria Zemła pokój nr 105 I piętro. 2.7 Wszelkie wyceny związane z przedmiotem przetargu, Oferent dokonuje na własny koszt.

2.8. Niniejszy regulamin do wglądu dla zainteresowanych w siedzibie Sprzedającego oraz na stronie internetowej Spółki www.tbs-bialogard.pl ( dział przetargi )

 

  1. Termin i warunki rozstrzygnięcia przetargu.

3.1.Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 23 stycznia 2018r. o godz. 10:00 w świetlicy Białogardzkiego TBS Sp. z o.o. w Białogardzie przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 18.

3.2.Wyboru nabywcy samochodu ciężarowego dokona komisja przetargowa powołana przez Prezesa Spółki.
3.3. Jedynym kryterium wyboru nabywcy jest zaoferowana najkorzystniejsza cena płatna jednorazowo w terminie do 7 dni licząc od dnia wystawienia faktury.
3.4. Termin rozstrzygnięcia przetargu ustala się do dnia 31 stycznia 2018r.
3.5.Jeżeli nabywca wycofa się z kupna samochodu to wpłacone wadium w terminie oznaczonym w pkt.2.1 niniejszego regulaminu przepada na rzecz Sprzedającego.

  1. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności przedmiotu sprzedaży do czasu zapłaty przez Kupującego całej ceny.

  2. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w dniu zapłaty całej ceny. Dzień zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego sprzedawcy.

  3. Sprzedający i Kupujący w ramach zawartej umowy sprzedaży wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady ukryte w przedmiocie sprzedaży.

  4. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyn.

 

 

PREZES ZARZĄDU

BIAŁOGARDZKIEGO TBS SP. Z O.O. w

BIAŁOGARDZIE

 

 

Białogard , dnia 2018-01- 04

Białogard, dnia 2018-01-04

 OGŁOSZENIE

 Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Białogardzie ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 18 tel. 31244-26 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego:


1. Samochód ciężarowy – STAR 1142 TURBO szt. 1 ( PODNOŚNIK)

Oferty pisemne w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Białogardzkiego TBS Sp. z o.o. w Białogardzie przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 18 w terminie do dnia 23 stycznia 2018r. do godz. 09:00 włącznie.

Wymieniony samochód można oglądać w dniach od 08 stycznia 2018r.

do dnia 22 stycznia 2018r.

W godzinach od godz. 08:00 do godz. 14:00 w siedzibie Sprzedającego.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Pani Maria Zemła.

Regulamin przetargu do zapoznania się w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej: www.tbs-bialogard.pl dział przetargi.

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

Prezes

Białogardzkiego TBS Sp. z o.o. w

Białogardzie

 

Białogard ...............................

Imię i Nazwisko

 

................................

adres

 

Oświadczenie nabywcy

 

Ja, niżej podpisany .....................................................................................................

 

Legitymujący się dowodem osobistym...........................................................................

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z „ Regulaminem Przetargu Białogardzkiego

Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Białogardzie ul.

 

Stefana Kardynała Wyszyńskiego 18” i nie wnoszę uwag do jego treści.

 

 

.......................................

data i podpis Nabywcy

 

Białogard, dnia 2018-01-04

 

ZARZĄDZENIE NR 1 /2018r

Prezesa Zarządu Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Białogardzie ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 18 z dnia 04 stycznia 2018r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w formie ofert na sprzedaż samochodu ciężarowego marki: STAR 1142 ,typ model 1142 TURBO, Nr rejestracyjny: SMO 0411 , Nr indentyfikacyjny: 1142CFY0015132 ,rok produkcji: 2000r , pojemność silnika ( cm3): 6.842, moc ( kW): 110, rodzaj silnika: Diesel, kierownica po LEWEJ stronie.


Na podstawie ogłoszonego dnia 04 stycznia 2018r przetargu pisemnego nieograniczonego w formie ofert na sprzedaż samochodu ciężarowego wymienionego jak na wstępie zarządzam co następuje:

§ 1


1. Powołuję Komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania pisemnego przetargu nieograniczonego w formie ofert na sprzedaż w/w samochodu ciężarowego w następujących osobach:

1) Paweł Bluwas - Przewodniczący Komisji
2) Małgorzata Rytwińska- członek
3) Maria Zemła - sekretarz


2. Zadaniem Komisji w osobach wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu jest przeprowadzenie postępowania przetargowego w formie ofert pisemnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami a mianowicie między innymi z:

- regulaminem i warunkami przetargu nieograniczonego w formie ofert pisemnych na sprzedaż samochodu ciężarowego wyszczególnionego jak na wstępie.

3. Opracowanie regulaminu w sprawie szczegółowych zasad trybu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego objętego niniejszym zarządzeniem.

4. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz projektu umowy na sprzedaż przedmiotowego samochodu ciężarowego i przekazanie dla Prezesa Spółki do zatwierdzenia.

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Białogard, dnia 04 stycznia 2018r.

Prezes Zarządu Białogardzkiego

TBS Spółka z o.o.

mgr inż. Władysław Szymielewicz

 UMOWA SPRZEDAŻY
SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO STAR 1142 1142 TURBO

 

Zawarta w dniu …................2018r w Białogardzie pomiędzy Białogardzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ul. 18, (zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym IX Wydział w Koszalinie, KRS Nr rejestru 0000042523), Wysokość kapitału zakładowego wynosi: 9 424 800zł, posiadającym REGON 330920050 i

NIP 672-000-66-37 zwanym dalej „ Sprzedającym” reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu Białogardzkiego TBS Spółka z o.o. w Białogardzie – mgr inż. Władysława Szymielewicza

a

............................................................................................................ zwanym dalej „Kupującym”, legitymującym(ą) się dowodem osobistym seria …........ nr

…...........; posiadającym PESEL – …....................... , NIP – …..................................

Występującym osobiście, jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:

…...............................................................................................................,

działającym w oparciu o Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej z datą rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

…........................................


W wyniku złożonej najkorzystniejszej oferty z dnia ….................. 2018r, została zawarta umowa o następującej treści:

 § 1

 Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje samochód ciężarowy marki STAR 1142 typ model: 1142 TURBO , nr rejestracyjny: SMO 0411, nr identyfikacyjny: SUS 1142CFY0015132 - zwanym w dalszej treści umowy „ samochodem ciężarowym”.

 § 2

 1. Wydanie samochodu nastąpi w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy i zapłaty całej ceny w wysokości: ….................. zł brutto (słownie: …............................................................................................... złotych 00/100 brutto).

2. Niezwłocznie po podpisaniu umowy i dokonaniu zapłaty całej ceny przez Kupującego, Sprzedający wyda Kupującemu wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji samochodu we właściwym organie komunikacji.

3. Przed wydaniem samochodu Kupujący przedstawi Sprzedającemu dokument potwierdzający zapłatę całej ceny.

4. Samochód zostanie wydany przez Sprzedającego upoważnionemu pisemnie przedstawicielowi Kupującego bądź Kupującemu osobiście.

5. Za koordynację działań ze strony:

Kupującego - odpowiedzialny jest Pan(i) ….......................................................,

Sprzedającego - odpowiedzialny jest Pan Paweł Bluwas.

6. Do czasu zapłaty całej ceny przez Kupującego na rzecz Sprzedającego, Sprzedający zastrzega sobie prawo własności przedmiotu umowy.

 

§ 3


1. Z tytułu wykonania umowy Kupujący zapłaci Sprzedającemu następującą cenę w wysokości: …........................ zł brutto (słownie: …............................ złotych 00/100 brutto), w tym jest podatek VAT 23% co stanowi kwotę: …............. zł, wartość netto: ….............................................zł

2.Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę VAT potwierdzającą sprzedaż samochodu ciężarowego będącego przedmiotem umowy.

 

§ 4

1. Za ukryte wady techniczne pojazdu samochodowego, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
2. Na zasadzie ust.1 niniejszego paragrafu Strony zgodnie postanawiają, iż Sprzedający zwolniony jest z rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży

                                                                                                                                           §5


W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 6

Spory powstałe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny dla siedziby Sprzedającego.

 

§ 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z czego po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

 

KUPUJĄCY SPRZEDAJĄCY

=========== ============