Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Białogard, dnia 23 lipca 2015r

INFORMACJA

z przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 22 lipca 2015r godz. 10:00

na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na lokale komunalne z częścią usługową w poziomie parteru i infrastrukturą techniczną budynku usytuowanego na terenie działki gruntu nr 705, 436, 435 obręb 0017 m. Białogard ( lokalizacja obiektu) oraz działek gruntu nr 442,459,464,684 ( lokalizacja niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej) w obrębie ewidencyjnym 0017 przy ulicy Świętochowskiego , Siemiradzkiego w Białogardzie” - II postępowanie przetargowe.

Znak sprawy: 2/2015/TU/ZP/TBS Białogard dnia 22 lipca 2015r

W postępowaniu o zamówienie publiczne wymienione jak na wstępie wpłynęły następujące oferty i uzyskały następująca punktację wg kryteriów oceny ofert podanych w SIWZ:

Oferta nr 1

Sanit Sp. z o.o. ul. Bema 5 73-110 Stargard Szczeciński

Cena ryczałtowa brutto : 6 400 000,00zł słownie: sześć milionów czterysta tysięcy złotych

Termin płatności: 30 dni

Termin wykonania : 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia inwestycji

Termin gwarancji na roboty budowlane: 63 miesiące

Termin gwarancji na użyte materiały: 24 m-ce

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy – w formie Gwarancji Ubezpieczeniowej.

Ogółem ilość punktów przyznanych przez członków komisji przetargowej:

Cena = 318,08 pkt ; Termin gwarancji: = 80,00 pkt , Ogółem: = 398,08 pkt.

Oferta nr 2

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Inwestycyjnych Piotr Flens ul. Gnieźnieńska 74 75-736 Koszalin

Cena ryczałtowa brutto: 6 670 585,57zł, słownie: sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych 57/100

Termin realizacji faktury VAT do 30 dni licząc od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego

Termin wykonania : 18 m-cy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych

Termin gwarancji na roboty budowlane: 60 m-cy

Termin gwarancji na użyte materiały: 24 m-ce

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy – w formie Gwarancji Ubezpieczeniowej.

Ogółem ilość punktów przyznanych przez członków komisji przetargowej:

Cena = 305,16 pkt ; Termin gwarancji: = 76,20 pkt , Ogółem: = 381,36 pkt.

Oferta nr 3

Konsorcium – Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo Usługowe „ MATEXIM” Heidner i wspólnicy spółka jawna ul. Królowej Jadwigi 4 78-200 Białogard / Przedsiębiorstwo Instalacyjno- Budowlane „ INSTALBUD” 78-200 Białogard ul. Wawelska 16

Cena ryczałtowa brutto: 6 630 805,18zł słownie: sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy osiemset pięć złotych 18/100

Termin realizacji faktury VAT 30 dni licząc od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego

Termin wykonania: 18 m-cy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych

Termin gwarancji na roboty budowlane: 60 m-cy

Termin gwarancji na użyte materiały: 24 m-ce

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy – w formie Gwarancji Ubezpieczeniowej.

Ogółem ilość punktów przyznanych przez członków komisji przetargowej:

Cena = 307,00 pkt ; Termin gwarancji: = 76,20 pkt , Ogółem: = 383,20 pkt.

Oferta nr 4

TECHNO -INVEST Sp. z o.o. ul. Bohaterów Warszawy 6a/1 72-200 Nowogard

Cena ryczałtowa brutto: 6 361 269,45zł słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 45/100

Termin płatności faktur VAT: 30 dni licząc od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego

Termin wykonania : rozpoczęcie: 01.09.2015r zakończenie: 28.02.2017r.

Termin gwarancji na roboty budowlane: 60 m-cy

Termin gwarancji na użyte materiały: 24 m-ce

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy – w formie Gwarancji Ubezpieczeniowej.

Ogółem ilość punktów przyznanych przez członków komisji przetargowej:

Cena= 320,00 pkt ; Termin gwarancji: = 76,20 pkt , Ogółem: = 396,20 pkt.

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013r poz. 907 z późn. zmianami) Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości:

6 478 230,34zł brutto słownie: sześć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści złotych 34/100 na realizację przedmiotowej inwestycji, którą to w części jawnej postępowania przetargowego przed otwarciem ofert, oznajmił uczestniczącym Wykonawcom.

Wobec powyższego stanu rzeczy zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r poz. 907 z późn. zmianami), Oferta nr 1 otrzymała największą ilość punktów przyznanych wg kryteriów oceny ofert podanych w SIWZ do przedmiotu zamówienia przez członków komisji przetargowej i zarazem stała się najkorzystniejszą ofertą w przedmiotowym postępowaniu przetargowym z dnia 22 lipca 2015r godz. 10:00.

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą zgodnie z art 94 ust 1pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Z 2013r poz. 907 z późn. Zmianami).

Prezes Zarządu Białogardzkiego TBS Sp. z o.o.

mgr inż. Władysław Szymielewicz