Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Białogard, dnia 01 lipca 2015rINFORMACJA

z przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 30 czerwca 2015r godz. 10:00

na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na lokale komunalne z częścią usługową w poziomie parteru i infrastrukturą techniczną budynku usytuowanego na terenie działki gruntu nr 705, 436, 435 obręb 0017 m. Białogard ( lokalizacja obiektu) oraz działek gruntu nr 442,459,464,684 ( lokalizacja niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej) w obrębie ewidencyjnym 0017 przy ulicy Świętochowskiego , Siemiradzkiego w Białogardzie”.

Znak sprawy: 1/2015/TU/ZP/TBS Białogard dnia 30 czerwca 2015r

W postępowaniu o zamówienie publiczne wymienione jak na wstępie wpłynęły następujące oferty:

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Inwestycyjnych Piotr Flens 75-736 Koszalin ul. Gnieźnieńska 74 - Cena ryczałtowa brutto: 6 619 825,56zł, termin realizacji : 18 m-cy, termin gwarancji: 60 m-cy ( 5 lat), termin realizacji faktury VAT do 30 dni licząc od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.

Oferta nr 2

Konsorcium – Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo Usługowe „ MATEXIM” Heidner i wspólnicy spółka jawna ul. Królowej Jadwigi 4 78-200 Białogard / Przedsiębiorstwo Instalacyjno- Budowlane „ INSTALBUD” 78-200 Białogard ul. Wawelska 16 - Cena ryczałtowa brutto: 6 598 713,59zł, termin realizacji: 18 m-cy, termin gwarancji: 60 m-cy ( 5 lat), termin realizacji faktury VAT do 30 dni licząc od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013r poz. 907 z późn. zmianami) Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości:

6 478 230,34zł brutto na realizację przedmiotowej inwestycji, którą to w części jawnej postępowania przetargowego przed otwarciem ofert, oznajmił uczestniczącym Wykonawcom.

Wobec powyższego stanu rzeczy zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013r poz. 907 z późn. zmianami), cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 30 czerwca 2015r godz. 10:00.

Prezes Zarządu Białogardzkiego TBS Sp. z o.o.
mgr inż. Władysław Szymielewicz
Białogard, dnia 01 lipca 2015r.