Przejdź do treści

Władze

Przetargi i ogłoszenia

Akty Prawne

Informacja publiczna

Dane Teleadresowe

Instrukcja

Słownik pojęć

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na lokale komunalne z częścią usługową w poziomie parteru i infrastrukturą techniczną budynku usytuowanego na terenie działki gruntu nr 705, 436,435 obręb 0017 m. Białogard ( lokalizacja obiektu ) oraz działek gruntu nr 442,459,464,684 ( lokalizacja niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej ) w obrębie ewidencyjnym 0017 przy ul. Świętochowskiego , Siemiradzkiego w Białogardzie.

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym  z dnia 12 czerwca 2015 r

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH   WARUNKÓW    ZAMÓWIENIA DLA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PB - KONSTRUKCJA

PB-ARCHITEKTURA

PW - ARCH, DROGI, ELEKTR., SANIT

Konstrukcje

Białogard, dnia 26 czerwca 2015rPytania i odpowiedzi z dnia 23.06.2015 ( wpłynęły do BTBS Sp. z o.o. dnia 24.06. 2015r godz. 14:30 ).


Dot: znak sprawy 1/2015/TU/ZP/TBS Białogard

postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na lokale komunalne z częścią usługową w poziomie parteru i infrastrukturą techniczną budynku usytuowanego na terenie działki gruntu nr 705, 436, 435 obr 017 m. Białogard ( lokalizacja obiektu ) oraz działek gruntu nr 442,459,464,684 ( lokalizacja niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej ) w obrębie ewidencyjnym, 0017 przy ulicy Świętochowskiego, Siemiradzkiego w Białogardzie


Pytanie nr 1

W przedmiarach brak zaworów pod baterie stojące. Czy ujmować je w ofercie?


Odp. na pytanie nr 1

Nie ujmować w ofercie.

Pytanie nr 2

W przedmiarach brak filtrów wody do zaworów termostatycznych MCTV. Czy ujmować je w ofercie?


Odp. na pytanie nr 2

Filtry są w zaworach, ująć w ofercie.


Pytanie nr 3

W przedmiarach brak zaworów zwrotnych do wodomierzy z c.w. Czy ujmować je w ofercie?


Odp. na pytanie nr 3

Nie ujmować w ofercie.


Pytanie nr 4

Brak w przedmiarach branży instalacyjnej kucia bruzd?


Odp. na pytanie nr 4

Ująć w ofercie


Pytanie nr 5

W przedmiarach występują brodziki, ale nie ma kabin?


Odp. na pytanie nr 5

Kabiny ująć w ofercie.


Pytanie nr 6

Brak w przedmiarach filtrów i zaworów zwrotnych do ciepłomierzy. Czy ujmować je w ofercie?


Odp. na pytanie nr 6

Jest z ciepłomierzem, ująć w ofercie.


Pytanie nr 7

Brak w przedmiarach kuchni gazowych. Czy ujmować je w ofercie ?


Odp. na pytanie nr 7

Ująć w ofercie.


Pytanie nr 8

Brak przedmiaru węzła cieplnego. Prosimy o uzupełnienie?


Odp. na pytanie nr 8

Nie ujmować w ofercie, będzie wykonywane oddzielnie przez Zakład Energetyki Cieplnej w Białogardzie.


Pytanie nr 9

W przedmiarach robót elektrycznych brak instalacji wyrównawczej czy należy ująć w ofercie?


Odp. na pytanie nr 9

Zastosowany układ zasilania TN-S wymaga połączenia przewodu PE oraz elementów uzbrojenia z główną szyną wyrównawczą a to oznacza, że taka musi być wykonana. Należy ująć w całości inwestycji.


Pytanie nr 10

W przedmiarach robót elektrycznych brak instalacji odgromowej na dachu na dachu stromym czy należy ująć w ofercie?


Odp. na pytanie nr 10

Nie jest wymagana instalacja odgromowa całego budynku, ochroną zostały objęte maszty antenowe.


Pytanie nr 11

W przedmiarach robót elektrycznych brak szafek multimedialnych w poszczególnych mieszkaniach oraz szafy przyłączeniowej multimediów czy należy ująć w ofercie?


Odp. na pytanie nr 11

Szafki multimedialne nie są wymagane przepisami prawa, przyjęto rozwiązanie zakładające doprowadzenie orurowania do jednego pomieszczenia w mieszkaniu służące do połączenia z siecią. Oferent może zaproponować realizację niezgorszą niż zakłada projekt.


Pytanie nr 12

W przedmiarach robót elektrycznych brak przewodów światłowodnych oraz spawania światłowodów czy należy czy należy ująć w ofercie?


Odp. na pytanie nr 12

wykonanie ułożenia światłowodów i wykonanie połączeń może być wykonane w innym terminie jeżeli będzie taka konieczność. Instalacja umożliwia zainstalowanie wyposażenia po podjęciu takiej decyzji przez zarządcę.


Pytanie nr 13

W kosztorysie robót budowlanych nie przyjęto montażu igłofiltrów do pompowania wody gruntowej podczas prac przy płycie fundamentowej i ścianach fundamentowych. Nie przyjęto również nakładów, które zostaną poniesione na czas pompowania wody. Pompowanie wody z wykopu będzie konieczne podczas prowadzenia prac budowlanych uwzględnionych w pozycjach kosztorysowych od nr 14 do nr 28?


Odp. na pytanie nr 13

Do oferty przyjąć technologię Wykonawcy o parametrach nie gorszych niż wynikają ze SIWZ, opisu przedmiotu zamówienia, Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót, dokumentacji wykonawczej, Oferent powinien przewidzieć fakt zastosowania igłofiltrów w odrębnej pozycji lub uwzględnić w kosztach pośrednich.Pytanie nr 14

Zgodnie z wymogiem projektowym prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem geologicznym. Przedmiar robót nie zawiera kosztów obsługi geologicznej, której to nie uwzględnia żadna z innych pozycji w przedmiarze?


Odp. na pytanie nr 14

Oferent powinien przewidzieć konieczność poniesienia kosztów związanych z obsługą geologiczną w odrębnej pozycji lub uwzględnić je w kosztach pośrednich.


Pytanie nr 15

Więźba dachowa skalkulowana w pozycji nr 116 przedmiaru robót budowlanych nie uwzględnia w pełni nakładów ( R, M,S). Przyjęta w wyżej wymienionej pozycji podstawa wyceny ( KNR 2-02 0404/03) kalkuluje jedynie połowę tarcicy wynikającą z projektu i potrzebną do wykonania więźby. Aby w/w pozycja uwzględniała wszystkie nakłady ( R,M,S) potrzebne do wykonania więźby należałoby zastosować współczynnik zwiększający w wielkości w=(9,145* 1,1)/4,053=2,48. ?


Odp. na pytanie nr 15

Należy uwzględnić ilości wynikający z projektu wykonawczego. Przedmiar stanowi dokument pomocniczy. Podstawą sporządzenia oferty Wykonawcy jest Projekt Wykonawczy i warunki SIWZ.


Pytanie nr 16

W pozycji nr 128 przedmiaru robót budowlanych do nakładów materiałowych wykonania stropodachu dorzucono materiał w postaci płyt spadkowych ze styropianu. Nakłady robocizny i sprzętu ( R,S) występujące w przyjętej w pozycji podstawie wyceny KNR 0-22 0527/01) uwzględniają jedynie montaż jednej warstwy styropianu laminowanego, a styropian spadkowy stanowi oddzielną warstwę stropodachu. W związku z powyższym faktem montaż styropianu spadkowego powinien być doliczony oddzielną pozycją kosztorysową, z uwzględnieniem wymogu projektanta, iż do przyklejenia płyt spadkowych należy zastosować klej poliuretanowy.

Proponujemy przyjęcie jako podstawy: KNR 2-02 0609/01. ?


Odp. na pytanie nr 16

Oferent proponuje swoją cenę za wykonanie danej roboty uwzględniającą własne nakłady konieczne do poniesienia z określonym zyskiem. Cena określona w poz. 128 powinna uwzględniać faktyczne nakłady konieczne do poniesienia przez oferenta. Przedmiar stanowi dokument pomocniczy. Podstawą sporządzenia oferty Wykonawcy jest Projekt Wykonawczy i warunki SIWZ.


Pytanie nr 17

Przedmiar robót budowlanych nie uwzględnia prac związanych z przebudową okapu i attyki budynku sąsiedniego istniejącego. Zakres prac koniecznych do wykonania zawierają rysunki nr A-05 i A-06 ?


Odp. na pytanie nr 17

Przedmiar stanowi dokument pomocniczy. Podstawą sporządzenia oferty Wykonawcy jest Projekt Wykonawczy i warunki SIWZ. Oferent powinien uwzględniać zakres prac wynikający z przytoczonych przez oferenta rysunków w kosztorysie ofertowym.
Pytanie nr 18

W pozycji nr 176 przedmiaru robót budowlanych dotyczącej wykonania zasypki piaskowej na wierzchu płyty fundamentowej pominięto niektóre fragmenty budynku .

Ob miar w wyżej wymienionej pozycji powinien być powiększony o następujące przedmiary:

139,46*0,83+0,5*(11,66+12,50)*4,89*1,175=185,16m3 ? .


Odp. na pytanie nr 18

Przedmiar stanowi dokument pomocniczy. Podstawą sporządzenia oferty Wykonawcy jest Projekt Wykonawczy i warunki SIWZ. Oferent powinien uwzględnić zakres prac wynikający z Projektu Wykonawczego w kosztorysie ofertowym.


Pytanie nr 19

Pozycje przedmiaru robót budowlanych od nr 320 do nr 322 zawierają kalkulacje balustrad balkonowych, balustrad okiennych oraz konstrukcji stalowych zaprojektowanych na balkonach. Przyjęte w tych pozycjach podstawy wyceny z KNR 2-02 nie pokrywają wszystkich kosztów ( R,M,S) koniecznych do wykonania balustrad zgodnie z projektem. Ciężar wszystkich balustrad wynikający z projektu wynosi 4350,99 kg. Natomiast ciężar uśredniony wynikający z przyjętych podstaw wyceny, w stosunku do którego wynikają nakłady RMS, wynosi 2584,94kg. Jest to konsekwencją faktu, iż zaprojektowane balustrady przekraczają średnie ciężary balustrad przyjęte w KNR 2-02.

W związku z powyższym logiczniejsze jest przyjęcie jako jednostki kalkulacji tonażu balustrad a nie ich długości, jak to jest w przedmiarze robót. Proponujemy przyjęcie jako podstawy: KNNR 7 0208/06 oraz obmiaru 4350,99 kg ? .


Odp. na pytanie nr 19

Przedmiar stanowi dokument pomocniczy. Podstawą sporządzenia oferty Wykonawcy jest Projekt Wykonawczy i warunki SIWZ. Oferent powinien uwzględnić ilości wynikające z Projektu Wykonawczego w kosztorysie ofertowym. Nakłady jednostkowe w „mb” czy też w „kg” uwzględniają wyrób warsztatowy.


Pytanie nr 20

Pominięto w przedmiarze robót wykonanie zabudowy pełnej fragmentów balustrad balkonowych na części balkonów?


Odp. na pytanie nr 20

Zabudowy pełne fragmentów balustrad balkonowych należy uwzględniać w cenie za „ mb” lub za „ kg” .


Pytanie nr 21

Nie uwzględniono w przedmiarze robót wymogu projektanta, iż wszystkie balustrady balkonowe, balustrady schodowe oraz inne elementy stalowe są malowane farbą poliwinylową 2 – składnikową szybkoschnącą. Przedmiar robót uwzględnia w tym względzie zwykła farbę olejną ? .


Odp. na pytanie nr 21

Malowanie farbą poliwinylową należy uwzględnić w cenie wyrobu.


Pytanie nr 22

W stropach Teriva występują miejsca z zagęszczonymi belkami ( przy wylewkach, przy kominach, itp.). przedmiar robót nie zawiera nakładów na montaż dodatkowych belek ? .


Odp. na pytanie nr 22

Należy w ofercie uwzględnić nakłady zarówno za dodatkowe belki jak i te wynikające za ich nadmiar. Przedmiar stanowi dokument pomocniczy. Podstawą sporządzenia oferty Wykonawcy jest Projekt Wykonawczy i warunki SIWZ.


Pytanie nr 23

Przy pracach dociepleniowych elewacji nie uwzględniono w przedmiarze dodatkowych prac koniecznych do wykonania zgodnie z projektem technicznym. Przyjęta podstawa wyceny docieplenia elewacji nie uwzględnia wykonania tych prac. Projektant zalecił jako ważne do wykonania dodatkowej warstwy siatki w części cokołowej oraz siatek diagonalnych w narożach otworów ? .


Odp. na pytanie nr 23

Przedmiar stanowi dokument pomocniczy. Podstawą sporządzenia oferty Wykonawcy jest Projekt Wykonawczy i warunki SIWZ. Oferent uwzględnia wszystkie nakłady konieczne do poniesienia i wynikające z projektu.


Pytanie nr 24

Zwracamy się z zapytaniem, czy istnieje możliwość skalkulowania ocieplenia budynku w innym systemie niż STO ? . Sąsiednie budynki są wykonane w systemie ATLAS? .


Odp. na pytanie nr 24

W projekcie podano, że „ Ściany zewnętrzne wykonać w kompletnym, bezspoinowym systemie ociepleniowym oferującym kompleksowe rozwiązania dla poszczególnych elementów, np. Sto Therm Vario dla ścian powyżej cokołu, lub innym równoważnym zgodnie z opisem warstw ocieplenia podanym poniżej i na rysunkach projektu” . Bezwzględnie należy zachować kolorystykę budynku oraz określone farby elewacyjne jak w projekcie.


Pytanie nr 25

Brak w przedmiarach pożarowych wyłączników prądu – czy należy doliczyć ? .


Odp. na pytanie nr 25

Zgodnie ze schematami Wyłącznik Główny pełni funkcje przeciwpożarową i w założeniach stanowi element wyposażenia RG-parter.


Pytanie nr 26

Brak w dokumentacji oświetlenia ewakuacyjnego na korytarzach – czy należy ująć instalację i oprawy ewakuacyjne w ofercie? .


Odp. na pytanie nr 26

W budynku nie przewiduje się ( nie jest wymagane) oświetlenia ewakuacyjnego na korytarzach.

Pytanie i odpowiedź z dnia 24.06.2015 ( wpłynęło do BTBS Sp. z o.o. dnia 25.06. 2015r godz. 8:45).


Dot: znak sprawy 1/2015/TU/ZP/TBS Białogard

postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na lokale komunalne z częścią usługową w poziomie parteru i infrastrukturą techniczną budynku usytuowanego na terenie działki gruntu nr 705, 436, 435 obr 017 m. Białogard ( lokalizacja obiektu ) oraz działek gruntu nr 442,459,464,684 ( lokalizacja niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej ) w obrębie ewidencyjnym, 0017 przy ulicy Świętochowskiego, Siemiradzkiego w Białogardzie.Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zgłaszamy uwagi do przedmiarów robót, stanowiących załącznik do specyfikacji:


    1. Pominięto w przedmiarze robót budowlanych malowanie elewacji farba silikonową, zgodnie z zapisem w projekcie technicznym ( pkt 3.4 opisu technicznego).?


Odp. na pytanie nr 1

W przedmiarze robót ujęto wyprawę tynkarską barwioną w masie. Do oferty przyjąć technologię Wykonawcy o parametrach nie gorszych niż wynikają ze SIWZ, opisu przedmiotu zamówienia, Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót, dokumentacji wykonawczej.


Prezes Zarządu Białogardzkiego TBS Sp. z o.o.

mgr inż. Władysław Szymielewicz


Białogard, dnia 26.06.2015r